عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پس به اختصار می توان گفت که پایداری قوی مستلزم حفظ و نگهداشت ذخیره سرمایه بدون در نظر داشتن جایگاه آن می باشد. تبدیل سرمایه ‌طبیعی می تواند و می بایستی به سرمایه و ستانده های اقتصادی (کالاها و خدمات) ادامه یابد و تنها زیرنظر سیاستهای زیست محیطی، قوانین و خطوط راهنما تنظیم و هدایت شوند.

پایداری قوی به معنی حفظ و نگهداشت سرمایه طبیعی در سطوح فعلی می باشد. از دست دادن منابع و تخریب های اکولوژیکی ناشی از فعالیت‌های توسعه ای بایستی تغییر کرده و یا با آنها مقابله گردد. در شکل افراطی تر آن که می‌تواند مطلق تصور گردد، به معنی بهره برداری غیرمخرب و بدون تهی سازی منابع طبیعی می باشد. این موضوع به عنوان پایداری قوی غیرمعقول و محال اطلاق می گردد؛ زیرا در این صورت فقط افزایش خالص سالانه منابع تجدیدپذیر قابل بهره گیری خواهد بود.

ج- پایداری حساس: این رویکرد حفظ سطح کلی سرمایه را ضروری می داند و بر این باور می باشد که حفظ سطوح حیاتی هر کدام از انواع سرمایه ها لازم و ضروریست. پس، در ارتباط با سرمایه های انسانساخت و طبیعی فرض بر امکان پذیری جایگزینی سرمایه هاست. اما بایستی این سرمایه ها مکمل همدیگر بوده، بویژه در اقتصاد که وجود ترکیبی از انواع مختلف سرمایه ها را ضروری می داند. لذا این مهم می باشد که تأیید گردد که آستانه‌های این سطوح حیاتی زیر آن میزانی که اقتصاد نتواند بطور کارآمد عملکرد مناسب داشته باشد، شناسایی نشده می باشد. لذا، در نظر داشتن امکان تهی سازی منابع جلب می گردد.

ساراگلدین و استیر[1] در سال 1994 پایداری قوی محال را نیز مطرح کرده اند که بر این فرض استوار می باشد که هیچ چیزی (منابعی) نباید تهی گردد. منابع تجدیدناپذیر به هیچ وجه نباید مورد بهره گیری قرار گیرند و از منابع تجدیدپذیر نیز به اندازه رشد خالص آنها بایستی برداشت گردد و نه بیشتر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعاریف فوق، تفسیر اقتصادی همیشگی از توسعه پایدار را نشان می دهد. موضوع جایگزینی یا مکمل بودن مطرح در این تعاریف، بایستی در تمام تلاشها برای سنجش پایداری مورد توجه قرار گیرد. اصطلاح پایداری ضعیف و قوی نشان دهنده دو سر متضاد یک طیف هستند که در تعاریف پایداری بطور معمول مورد تصریح قرار می گیرد.

[1] – Sarageldin & Steer.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه