عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرچه در کنفرانس سران ریو به سال 1992، موضوع پایداری در سطح ملی به ویژه توسعه‌ی پایدار شهری، مورد توجه و تأکید قرار گرفت و گردهمایی‌های منچستر به سال 1993 و 1994 با موضوع شهرهای پایدار برگزار گردید، اما بیشترین توجهات بر سکونتگاههای شهری پایدار در دومین کنفرانس اسکان (Habitat II,1996) در استانبول به سال 1996 جلب گردید. در این کنفرانس به مدیریت و بهبود عمران محیط زیست شهری توجه خاصی معطوف گردید و نام کنفرانس، رهبران توسعه و شهر را به خود گرفت (خبرنامه کمیته ملی اسکان بشر، 1374). پایداری شهری نیز همانند مفهوم پایداری و توسعه ی پایدار، فراز و نشیب های زیادی را پشت‌سرگذاشته‌ می باشد و تعاریف متعدد و گاه متضادی از آن ارائه شده می باشد. ردکلیفت (Redclift,2000:45) به نقل از حسینی(1389)؛ عنوان می کند که نسبت به این نکته که ممکن می باشد مردم در سایر فرهنگ‌ها یا در زمانهای دیگر، معنی و برداشت متفاوتی از پایداری داشته باشند، بسیار غفلت شده می باشد. به عبارت بهتر، مفهوم پایداری شهری بسته به شرایط زمان و مکان و جوامع مختلف تفاوت می کند و به همین جهت امکان تسری و تعمیم یک برداشت خاص از مفهوم پایداری شهری وجود ندارد (بدری، 10:1380).

سایت منبع

الگوی پایداری شهری می‌تواند در شکل های مختلف بسته به تاریخ منطقه، فرهنگ، اساس اقتصادی، اقلیم، محیط و سیاستها نمود پیدا کند. رویکرد توسعه‌ی پایدار شهری را می‌توان رویکردی جدید در برنامه ریزی شهری معاصر دانست که به اصالت هایی زیرا اجتماع پیش روی فرد، اخلاق پیش روی منافع و کیفیت پیش روی کمیت توجهی خاص مبذول می‌دارد(تقوایی، 41:1385). به نظر می‌رسد یک سری نکات کلیدی هست که بایستی در ارتباط با پایداری شهری مورد توجه قرار گیرد. این نکات عبارتند از: 1- تأکید بر روی فرآیند و نه نتیجه، 2- تأکید بر زمینه‌های جغرافیایی، ابعاد مکانی و دانش بومی به جای تأکید بر توصیه‌ها و پیشنهادهای جهان شمول، 3-تأکید بر وابستگی بین فضاها و مکان های مختلف و همچنین وابستگی در یک مکان در طول زمان، 4- تأکید بر جریان ها، ارتباطات و انعطاف پذیری در فضای جغرافیایی به جای تأکید بر نتایج قطعی و از پیش تعیین شده، 5- تأکید بر ظرفیت سازی محلی برای مدیریت پیامدهای ناخواسته و نامطلوب ناشی از شوک ها و تغییرات محیط جهانی، 6- پایداری شهری بخشی جداناشدنی از پایداری جهانی می باشد که درصدد آزمون شهرنشینی در درون فرآیندهای پویا و پیچیده ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اکولوژیکی تولیدکننده رشد شهری به گونه ای ناپایدار می باشد (National Science Foundation, 2000:12).

در یک دید اجمالی، مبانی نظری مفهوم پایداری در شهر شامل موارد زیر می گردد: کاهش آلودگی، نگهداری منابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش بازیافت ها، کاهش انرژی مصرفی، ایجاد جامعه جنگلی و درختان شهری و نواحی سبز، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، کاهش فواصل ارتباط، ایجاد اشتغال محلی، توسعه مساکن متنوع در مراکز اشتغال، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده ای (Brehany,1994:46)، مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی، توزیع منابع و تهیه غذای پایدار محلی (Edward,1991: 218-349)، توسعه مشارکت تمامی ذینفعان در فرآیند مدیریت شهری، تسهیل فرآیند حکمروایی شهری و… .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد