عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

گام ششم: محاسبه ی ارزش نهایی شاخص ها بر اساس نظریات خبرگان علمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدم اول در این مرحله، استخراج ارزش نهایی هر کدام از شاخص ها از پرسشنامه های تکمیل شده می باشد. با در نظر داشتن حجم نسبتاً بالای شاخص ها و تعداد پرسشنامه ها، در این مرحله آغاز در محیط نرم افزار Exel همه ی پرسشنامه ها فهرست شده و سپس از طریق فرمول زیر امتیاز نهایی مرتبط به هر کدام از شاخص ها به دست آمد:

Fp: Σxi÷ Σqi

سایت منبع

در این فرمول: Fp معادل ارزش نهایی شاخص،  Σxiبرابر مجموع ارزش هر شاخص مستخرج از پرسشنامه ها،  Σqi برابرمجموع تعداد پرسشنامه های تکمیلی می باشد. عدد به دست آمده حاصل از این فرمول از صفر تا 9  خواهد بود که صفر به معنای عدم ارزش و اعتبار و 9 به معنی وجود بیشترین ارتباط شاخص با موضوع مورد مطالعه می باشد. در گام بعدی و پس از استاندارد سازی ارزشهای مربوط به هر شاخص، شاخص هایی که از بیشترین امتیاز برخوردارند، انتخاب می گردند. در این مطالعه، برحسب موضوع مورد مطالعه ارزش های نهایی شاخص های معرفی شده از نزدیکی بسیار زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل فقط آن دسته از شاخص هایی انتخاب گردید که متوسط ارزش نهایی آن ها بالاتر از عدد 7 باشد. بر این اساس، در مجموع و از بین تعداد 159 شاخص معرفی شده به پرسش شوندگان، تعداد 68 شاخص شامل 16 نماگر در بعد محیطی، 24 شاخص در بعد اجتماعی- فرهنگی، 14 شاخص در بعد اقتصادی و 14 شاخص نیز در بعد کالبدی- زیر ساختی انتخاب گردید. جدول 3-6 تعداد شاخص های منتخب را در مجموع و به تفکیک هر کدام از ابعاد نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه