سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

مردم گرایی جدید محیط زیستی[1]: ایده اصلی و مرکزی مردم گرایی جدید، اهمیت ویژه قایل شدن برای مردم می باشد. اگرچه تأثیر آنها در تصمیم گیریها متفاوت می باشد و این نکته ای می باشد که در تعریف توسعه پایدار نیز برجسته شده می باشد. این تفکر آغاز در اروپای شرقی و قبل از جنگ جهانی اول ظاهر گردید. این ایده در بردارنده طیفی از عقاید می باشد که به دنبال الگویی از توسعه مبنی بر افراد پیشگام در مقیاس کوچک، در بخش صنعت و کشاورزی می باشد( Adams,2001,p114). این عقاید در دهه 1970 به صورت عمده مطرح شده و در نگرشهای توسعه جایگاه ویژه ای پیدا نمود. مهم ترین نکات موجود در این تفکر آنچنان که UNEP تصریح می کند تأکید بر تمرکززدایی در بوروکراسی، تمرکززدایی در توسعه (دستیابی به توسعه پایدار در مقیاس محلی) خوداتکایی، اولویت بخشی به تأمین نیازهای انسانی و مشارکت عمومی می باشد. این توجه از ویژگی‌های زیر بهره مند می باشد:

  1. فن محورانه می باشد.
  2. توجه ای خاص به اقتصاد زیست محیطی دارد.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. توجه ویژه به ظرفیت شهروندان و توانمندسازی دارد.
  5. سایت منبع

  6. مشارکت مردمی به گونه خاص مورد توجه می باشد.

اصولاً این رویکرد معتقد می باشد که مردم دارای توانمندی و ظرفیت های بالایی هستند که در جریان توسعه بایستی زمینه های توانمندسازی آنها را فراهم ساخت تا از خلاقیت ها و نوآوری های آنها به نحوه مطلوب بهره برد. بر این اساس مشارکت مردم به عنوان یک ابزار و هدف اساسی تلقی شده می باشد که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار الزامی می باشد.[2]

از خصایص این رویکرد مردم گرایی آن می باشد. لذا در پاسخگویی به نیازهای مردم و به ویژه جامعه بر تأمین نیازهای اساسی طبقات پایین تأکید خاص می ورزد. در راستای دستیابی به اهداف توسعه ضمن اهمیت دادن به مردم و نیازهای اساسی، به دلیل آنکه بنیانهای تفکر براساس اقتصاد آزاد شکل گرفته از اصول اقتصاد آزاد متأثر می باشد و به همین دلیل نیز تکنولوژی در دستیابی به توسعه پایدار اهمیت می یابد (الیوت، 1378: 139). آدامز برای این رویکرد خصایصی را به تبیین زیر بر می شمارد:

الف) تمرکز بر نیازهای اساسی: این در نظر داشتن فرآیندی باز می گردد که آماده ارضاء نیازهای اساسی و ضروری انسانی می باشد که با پاسخگویی به نیازهای فقرا و نیازمندترین افراد آغاز می گردد. این بحث حاصل بحث‌های گسترده نیازهای اساسی می باشد که در دهه دوم توسعه 1970 پدیدار گردید.

ب) رویکرد اساسی تفکر و توسعه پایدار مستلزم مشارکت می باشد؛ لذا به دنبال برنامه ریزی مشارکتی و فعالیت های بنیادین می باشد. توجه مشارکت در تفکرات توسعه از دهه 1980 به بعد به یک عنصر اساسی تبدیل گردیده و از آن پس تبدیل به ویژگی های استانداردی شده می باشد. توسعه مشارکتی به دنبال مشارکت مردمی می باشد که از تغییرات متأثر می شوند. لذا ضروری می باشد مردم مشارکت آزادی در فرآیند اجرای تغییرات آن داشته باشند.

[1] – Environmental Neo-populism.

[2] – Ibid,p136.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه