عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

جمع بندی ونتیجه گیری

در این فصل، ضمن معرفی ویژگی های جغرافیایی و ساختار طبیعی به چند بعد و ساختار اصلی استان تصریح گردید. مانند:

سایت منبع

تأثیر عوامل طبیعی در استقرار و توزیع شهرهای استان: مطالعه های صورت گرفته از ویژگی های اقلیمی وژئومورفولوژیکی استان مازندران در بزرگ مقیاس حاکی از تأثیر بلامنازع رشته کوههای البرز با طریقه، شرقی-غربی و وجود دریای مازندران به عنوان  منبع عظیم رطوبت محلی در سیمای اکولوژیک و توزیع و پراکنش جمعیت های انسانی ساکن در این خطه دارد. به تعبیری، دقیق ترین و مناسب ترین گونه بندی از شیوه پراکنش ونحوه استقرار هر یک از عوامل طبیعی یا بشر ساخت مبتنی بر ویژگی های طبیعی می باشد. لذا می توان گفت که عوامل طبیعی(قابلیت اراضی و جنس خاک، منابع آبی، ویژگی های توپوگرافی گبه عنوان مهمترین عوامل) تأثیر بارزی در نحوه پراکنش جمعیت و استقرار شهرها در استان داشته می باشد. به عنوان مثال مساعدت محیط جلگه ای از قبیل تشکیل لایه خاک، وجود رسوبات آبرفتی با آبخوان های مناسب که تغذیه کاملی از رودخانه های بالادست  خود می شوند و سطح هموار جلگه با شیب کمتر از 2 درصد، محیط زیست مناسبی برای استقرار و سکونت فراهم ساخته می باشد، به گونه ای که متراکم ترین سکونتگاههای شهری و بیشترین جمعیت استان در سطح جلگه استقرار یافته اند.

تحلیل ساختار جمعیت: استان مازندران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن(1390) جمعیتی حدود 3037403 نفر را در خود جای داده بود که این جمعیت حدود 1/4 درصد از جمعیت کل کشور را در بر می‌گیرد. تراکم نسبی جمعیت در استان در سال 1390، معادل 4/129 نفر در هر کیلومتر مربع بوده می باشد. رشد جمعیت استان طی دهه 65-1355 همزمان با وقوع انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سیاست های عدم کنترل جمعیت، رشد نسبتاً بالا و نزدیک به 4 درصد بوده، در دهه 75-1365 به‌سوی رشد متعادل پیش رفته و به حدود 34/1 درصد کاهش یافته و این کاهش طی دهه90 -1375 همچنان ادامه داشته و به حدود 1/1 درصد تقلیل یافته می باشد. کاهش رشد جمعیت طی دهه های اخیر در استان و کشور در راستای سیاست کنترل و کاهش باروری زنان جامعه می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه