سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سطح بندی شهرهای استان برحسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی نشان می دهد که اگر چه استان مازندران با در نظر داشتن شاخص های توسعه انسانی جزو مناطق متوسط به بالا از نظر دسترسی به امکانات می باشد. اما به نظر می رسد برخلاف این توسعه یافتگی کلان، از نابرابری های درون منطقه ای رنج می برد. بطوریکه سطح بندی شهرها بر اساس شاخص های انتخاب شده در استان مازندران نشان از نابرابری و تفاوت عیان بین این شهرهاست. بطوریکه چهار شهر ساری، آمل، بابل و قائم شهر بالاترین سطح خدمات را به خود اختصاص داده اند و در پهنه استان تأثیر بالاتری را نسبت به شهرهای پیرامون خود اعمال می نمایند.  از لحاظ توزیع و استقرار فعالیت های عمده اقتصادی نیز به نظر می آید نوع قابل محسوسی از تخصص گرایی محلی نیز بین این چهار شهر در حال شکل گیری می باشد. به طوری که شهر ساری با تمرکز مراکز اداری به علت مرکزیت در استان، بابل با تمرکز مراکز درمانی و دانشگاهی و آمل با احداث شهرک های صنعتی به عنوان رقیبی برای شهر صنعتی قائم شهر(با شهرک های صنعتی و اکثراً صنایع نساجی که در حال حاضر در شرایط مناسبی به سر نمی برد) ظاهر شده اند. در این بین اکثر شهرهای کوچک استان که بخش متنابعی از شهرهای استان را تشکیل داده اند در این سطح بندی در سطوح پایین قرار گرفته و به لحاظ خدماتی کاملاً وابسته به شهرهای بالادست خود می باشند. این شرایط نیازمند برنامه ریزی اصولی در جهت تغییرات اجتماعی-اقتصادی و توجه بیشتر دولت به این شهرهاست.

 از طرف دیگر اگر چه از نظر شاخص نسبت ها بعضی شهرهای کوچک از شاخص بالاتری برخوردار می باشند اما این شاخص نمی تواند به معنای تأثیر برتر این شهرها در پهنه استان باشد و فقط بیانگر نسبت این خدمات با در نظر داشتن آستانه جمعیتی شهرهای مذکور می باشد که به مراتب بالاتر از وزن جمعیتی آن ها می باشد. اکثر این شهرها جزء شهرهای وابسته می باشند که جهت رفع نیاز خود به شهرهای سطوح بالاتر مراجعه می نمایند.

تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در شبکه شهری استان مازندران در فاصله پنجساله بین سالهای 1385 تا 1390 طریقه توزیع فضایی تعداد شهرها و استقرار جمعیت براساس طبقات جمعیتی استان مازندران روندی تمرکز زدا و روبه تعادل بود. اما اندازه حرکتی که این دو شاخص به سمت تعادل داشتند متفاوت بود. در این دوره پنجساله شاخص آنتروپی توزیع فضایی استقرار جمعیت نسبت به توزیع فضایی تعداد شهرها، حرکت بیشتری به سمت تعادل داشته می باشد.

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه