عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه کارکرد شهرهای  استان براساس خدمات کلان موجود و جایگاه شهرهای کوچک

مطالعه انواع خدمات هر شهر و اندازه کارکرد این خدمات نسبت به اندازه جمعیتی و عملکرد آن در پهنه استان یکی از راههای شناخت کارکرد مزبور می باشد. بدین مقصود جهت تعیین کارکرد هر شهر از شاخص ضریب مکانی(روش نسبت نسبت ها) بهره گیری گردیده می باشد. براساس این روش، شاخص های مختلفی بدست آمده و عدد یک مبنای محاسبه قرار گرفته می باشد. بدین معنی که شهرهایی که شاخص عددی آنها در هر خدمت کمتر از یک باشد در آن خدمت با کمبود مواجه بوده و شهرهای مزبور نمی توانند به پیرامون خود خدمات رسانی نمایند و کارکرد محلی خواهند داشت. پس می توان اذعان داشت که شهرهایی که شاخص خدماتی بالاتر از یک دارند خودکفا بوده و می توانند به پیرامون خود خدمات رسانی نموده و کارکرد فرامحلی(ناحیه ای) خواهند داشت. نکته مهمی که در نظر داشتن آن ضروری می باشد این می باشد که در این روش فقط تعداد خدمات مورد محاسبه قرار گرفته و عملکرد کیفی آن با در نظر داشتن ساختار کمی فرمول و عدم وجود اطلاعات کافی، مورد محاسبه قرار نگرفته می باشد. فرمول کلی ضریب مکانی بدین تبیین می باشد:

که در آن Xi تعداد خدمت در شهر، Pi تعداد جمعیت شهر به هزار نفر،Xi  Σتعداد کل خدمات در پهنه استان و  Σpiتعداد جمعیت استان مازندران به هزار نفر می باشد.

باتوجه به فرمول مزبور شهرهای استان مازندران در خدمات کلیدی و مهم مورد مطالعه قرار گرفته اند و شاخص خدماتی آن ها محاسبه گردیده می باشد که برای هر خدمت به تبیین زیر می باشند.

سایت منبع

  • بیمارستان

در زمینه بیمارستان، شهرهای ساری، بهشهر، چالوس، بابلسر، نوشهر، فریدونکار، رامسر، جویبار، امیرکلا، نور، زیراب، کتالم و سادات شهر و مرزیکلا از شاخص خدماتی بالاتری نسبت به شهرهای دیگر استان برخوردار بوده و بقیه شهرهای استان در این زمینه تنها به جمعیت ساکن در شهر و حومه بلافصل خود خدمات ارایه می نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه