شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصل از این فصل نشان داد که الگوی استقرار جمعیت و کانون های زیستی استان از نظام بهره گیری متناسب با ظرفیت و استعدادهای موجود پیروی نکرده می باشد و از طرفی دیگر  گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسله مراتب مبتنی بر ارتباط ی تعاملی میان سکونتگاه ها که محصول آن شکل گیری یک نظام شهری ناکارآمد و از هم گسیخته بوده، باعث تضعیف سطوح پایینی سلسله مراتب شهری و کاهش سهم جمعیتی شهرهای کوچک علارغم افزایش تعداد این شهرها شده می باشد.

مطالعه نحوه ی توزیع فضایی جمعیت شهری استان مازندران حاکی از تمرکز معنادار در قسمت های مرکزی استان می باشد. نتایج سرشماری سال1390 نشان می دهد، 62درصد از جمعیت شهری استان تنها در 4 شهر ساری، آمل، بابل و قائم شهر ساکن می باشند. این شهرها با شیب تندی فاصله ی خود را از شهرهای کوچکتر در طی دهه های اخیر حفظ کرده اند. تعداد اندک شهرهای میانه(50 تا 100هزار نفری) در سیستم شهری استان زمینه رشد بیشتر شهرهای چهارگانه را فراهم کرده می باشد. ازطرفی دیگر شهرهای ساری، قائم شهر، بابل و آمل که در فاصله ی تقریباً یک ساعت به هم می باشند، در کنار شهرهای کوچکتر و روستاهای حوزه نفوذ خود جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر یعنی بیش از هفتاد درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند. این در حالی می باشد که در ایام تابستانی جمعیت شناور استان از مرز پنج میلیون فراتر می رود که عموماً مازندران مرکزی پذیرای این جمعیت می باشد. لذا از یک طرف به نظر می رسد شهرهای استان مازندران دارای توزیع فضایی متعادلی از نظر جغرافیایی نبوده، و ازطرف دیگر نگاهی اجمالی بر نحوه ی پراکنش شهرهای استان معرف تمرکز فزاینده شهرهای بزرگ در قسمت های مرکزی و شکل گیری پدیده منطقه شهری در این بخش از استان خواهیم بود. علاوه بر آن شهرهای کوچک استان که به لحاظ تعداد بیش از 87 درصد از شهرهای استان را شامل می شوند تنها 38 درصد از جمعیت شهری استان را در خود نگه داشته اند و حتی بعضی از این شهرها در طی سرشماری های گذشته با رشد منفی جمعیت نیز مواجه بوده اند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه