عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه توسعه پایدار شهری (Theory Urban Sustainable Development)

نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحثهای فراوان طرفداران محیط زیست در خصوص مسائل زیست محیطی بویژه محیط زیست شهری می باشد که به دنبال نظریه ” توسعۀ پایدار برای طرفداری از منابع طبیعی” ارائه گردید. در نظریه مذکور، بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفادۀ بهینه از زمین و وارد آوردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر تأکید شده می باشد. جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، ناحیه ای و ملی، طرفداری از بازیافت، عدم طرفداری از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی از مهمترین مباحث این نظریه بشمار می طریقه(ر. ش به: فنی.ز. و صارمی.ف، 1392). همچنین راه رسیدن به این اهداف را برنامه ریزی های شهری- روستایی، ناحیه ای و ملی که برابر قانون، کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستاست می‌داند. این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی به تأثیر دولت در این برنامه‌ریزی‌ها اهمیت بسیاری می‌دهد و معتقد می باشد دولت‌ها بایستی از محیط زیست شهری طرفداری همه جانبه‌ای کنند. توسعه شهری پایدار سلامت اجتماعی و اکولوژیکی بلندمدت شهرها را بهبود می بخشد. بر این اساس راستاهای اصلی پایداری شهری بایستی زمینه‌هایی از قبیل احیاء سیستم‌های اکولوژی بومی و طبیعی، اقتصاد پایدار، کاربری فشرده و با کارایی بیشتر، وسیله نقلیه شخصی کمتر دسترسی آسانتر، بهره گیری درست از منابع، حفظ فرهنگ بومی و محلی، مشارکت مردمی و خودجوش، اکولوژی اجتماعی سالم، مسکن و محیط زندگی مناسب را در برگیرد.

2-2-6-6- نظریه تقویت و توسعه شهرهای کوچک(مبتنی برتوسعه فضایی پایدار)

از آنجایی که یکی از مسائل و معضلات نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای درحال توسعه، افزایش فاصله کیفی و جمعیتی میان کانون های بزرگ شهری با شهرهای کوچک و میانی و نواحی روستایی بوده می باشد، گروهی از نظریه پردازان و پزوهشگران این حوزه به دنبال تبیین و تحلیل این شکاف ها در قالب دیدگاه یا رویکرد توسعه و تقویت شهرهای کوچک و میانی برآمدند. همانگونه که هاردوی و همکارش تحلیل کرده اند؛ این دیدگاه درواقع یک برنامه راهبردی شهری می باشد که با اهداف توسعه یکپارچه نقاط در شبکه شهری، تمرکززدایی اداری-سیاسی، و توسعه پایدار شهری –منطقه ای سازگاری و انطباق دارد و در دراز مدت، منجر به ‌ایجاد شرایطی می گردد که توان انجام فعالیت های اداری را درون ‌این نقاط شهری تقویت می کند و کل منطقه را تحت تأثیر عملکردهای خود قرار می‌دهد. ‌این سیاست عدم تمرکز، همراه با توسعه اجتماعی، به ویژه در کشورهای امریکای لاتین و آسیا، مورد استقبال قرار گرفته می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه