عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش    

فرضیه اول: به مقصود راستی آزمایی فرضیه اول این پژوهش پس از محاسبه ارزش کمی پایداری در هر کدام از ابعاد و در کل، با بهره گیری از “مدل بارومتر پایداری پرسکات آلن” بهره جویی شده می باشد. پایداری در این مدل برآیند ترکیب و امتزاج مولفه های ” رفاه اکوسیستم و ” رفاه سیستم انسانی” می باشد و فضاهای جغرافیایی زمانی پایدار تلقی می گردند که هم شرایط اکوسیستم و هم شرایط سیستم انسانی مناسب و یا روبه بهبود باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم: در این فرضیه با در نظر داشتن شاخص‌های توسعه پایدار شهری، برای اندازه گیری وضعیت هر یک از مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان ، از روش های آماری بهره گیری شده می باشد

فرضیه سوم: در این فرضیه با در نظر داشتن مولفه‌های توسعه پایدار شهری، برای سنجش اندازه اهمیت و وزن هر یک از ابعاد برای رسیدن به پایداری بهینه شهرهای کوچک استان، از مدل تاپسیس[1] بهره گیری شده می باشد.

فرضیه چهارم: برای راستی آزمایی فرضیه چهارم و به تعبیری ارائه الگوی دستیابی به پایداری از مدل سوات[2]  بهره گیری شده می باشد.

 

3-9- تعریف عملیاتی مفاهیم:

3-9-1- پایداری: پایداری در معنای وسیع خود به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می گردد، بدون اینکه به گونه اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته می باشد و یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد بر روی آنها، به ضعف کشیده گردد. از سوی دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی می باشد که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می کند. به بیانی دیگر، پایداری سیستم به گونه کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط می باشد و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر می باشد، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم بایستی یک فرایند و حساس باشد. پس سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به ارتباط سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون نیازمند می باشد تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار اقدام کند(زاهدی، 1385: 47).

[1].Topsis

[2].Sowt

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد