عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

بِلاگیو اصول مرتبط با فرایند ارزیابی و توسعه پایدار را در چهار حوزه پیوند داده می باشد:

  1. نقطه آغاز هر ارزیابی تدوین یک سری از اهداف روشن از توسعه پایدار می باشد که یک تعریف عملیاتی را به گونه‌ای که برای واحد تصمیم گیری معنی دار باشد، ارائه دهد.
  2. محتوی ارزیابی نیازمند ایجاد پیوند بین چارچوب‌ها و ابعاد یک سیستم جامع می باشد. به گونه ای که تأکید عملاً بر روی موضوعات اولویتی وضعیت موجود باشد.
  3. ارزیابی به عنوان یک فرایند بایستی شفاف بوده، امکان مشارکت عمومی در آن فراهم باشد و قادر باشد تا نتایج را با مجموعه گسترده ای از افراد در میان بگذارد.
  4. ارزیابی بایستی یک فرایند پیوسته و همیشگی باشد که یک ظرفیت مداوم را برای ارزیابی و مقدمات نهادی مرتبط فراهم نماید (Peter and Andre, 2007,24).

3-11- ارزیابی و کاربرد آن در تدوین استراتژیهای توسعه پایدار

هدف از انجام هرگونه فعالیت تحقیقی و پژوهشی و نیز هر گونه برنامه ریزی در عرصه سرزمینی در نهایت کمک به ایجاد شرایط رفاه و سعادت برای ساکنان و جامعه می باشد. به دیگر سخن، پایدارسازی فضا هدف نهایی فعالیت‌های پژوهشی و برنامه ای می باشد. مثلاً در کنفرانس 1992 سازمان ملل در مورد توسعه و محیط زیست (کنفرانس ریو) اصولی برای ادغام و یکپارچگی ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای راهبردی توسعه به عنوان یک مکانیزم کلیدی برای رسیدن به اهداف تعیین شده تعریف گردید و توافق گردید که هر دولت بایستی یک استراتژی توسعه پایدار ملی (NSDS) را در راستای تحقق اهداف نشست 21 تعریف نماید (Peter and Andre,2007,P4-5).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع هدف یک ارزیابی یا سنجش پایداری، فراتر از اندازه موفقیت یک راهبرد برای پایداریست، بلکه ترسیم خط مشی پایداری برای دستیابی به هدف یکی از اصول مهم تلقی می گردد (بدری و دیگران، 1386، 9-34). این موضوع در ارتباط با تحقیقات ارزیابی نیز به گونه کامل صادق می باشد.

از منظر روش شناسی در بخشی از فضا موضوعات و یا چالش ها و مشکلاتی حاکم می باشد که با بهره گیری از روش‌های ارزیابی روابط علی بین مجموعه ای از فاکتورها و عوامل اثرگذار و نیز سازوکارهای اثرپذیری شناسایی شده و با بهره گیری از نتایج آنها، برنامه های سیاستی و استراتژی های لازم جهت روبرو شدن و حل چالش های فراروی بکار گرفته می گردد (Adelle,2006,p.57-72).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه