سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از مهمترین روشهای ارزیابی عبارتند از:

  • ارزیابی برنامه محور[1]
  • ارزیابی پروژه محور[2]
  • ارزیابی سازمان محور[3]
  • ارزیابی فرایندهای فضایی[4] (منطقه محور).

تبیین آنکه در هر کدام از چارچوب های تعریف شده موارد بالا، ویژگی های برنامه ها و مدلهای ارزیابی شامل، کارایی، اثربخشی، پیوستگی، یکپارچگی، تکرارپذیری و پایداری مبنای اصلی در نظر گرفته شده می باشد و تمامی فرایندهای طراحی شده بر این مبنا ساختار یافته می باشد.

3-12- مدل های ارزیابی و ارتباط آنها با نظریه‌های توسعه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عصری که تئوری‌ها و نظریات توسعه ای مختلف در زمینه های متفاوت هست و در فضای رقابتی بین این نظریه‌ها، نظریه‌ای کاربردی تر و پرطرفدارتر می باشد که روشهای عملیاتی کردن ایده هایش را نیز به همراه داشته باشد. نظریه پردازان و طرفداران مکاتب فکری مختلف با علم به این واقعیت، در طی دهه‌های اخیر به دنبال پی ریزی شالوده‌های اجرایی نظریات و ایده های متعلق به خود بوده اند. لذا، امروزه می توان به جرأت گفت که به تعداد ایده‌ها و نظریات توسعه‌ای مختلف، مدلها و روشهای کاربردی و عملیاتی کردن واقعیات هست (Cecilia,2006,64).

سایت منبع

در ارتباط با موضوع توسعه در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی، این امر موضوعی بدیهی و مسلم می باشد که پژوهشگران به فکر عملی شدن ایده‌ها و افکار ذهنی خود باشند. در واقع به تجربه ثابت شده می باشد که در دنیای تجریدی و انتزاعی- ذهنی نمی‌توان بسیاری از معضلات جاری و موجود در فراروی جوامع انسانی را شناسایی، تحلیل و یا حل نمود. از اینرو، روز به روز بر دامنه مدل های کاربردی در میان رشته های علوم انسانی افزوده می گردد.  دانش جغرافیا نیز اگرچه در آغاز دانشی غالباً توصیفی بوده (جغرافیای توصیفی) بوده، اما از دهه1960 میلادی و همزمان با نظریه «جغرافیا به منزله علم فضایی» از سوی فرد کورت شیفر[5]، در زمره علومی به حساب می آید که در عرصه اقدام دارای روشها و مدلهای خاص خود بوده و با کمک روشهای کمی و کیفی به حل چالش‌های پیش روی در عرصه فضای جغرافیایی می پردازد (شکویی،33:1379). موضوع «قانونمندی در جغرافیا» نمود بارز این تفکر می باشد که در آن محقق به دنبال کشف قانونمندیهای حاکم بر روابط بین ساختارهای مختلف می باشد. این رویکرد که ریشه در تفکرات آگوست کنت و نظریه «فیزیک اجتماعی» او دارد، علوم انسانی و جغرافیا را در زمره «علوم اثبات گرا» قرار داده می باشد (همان، 47). توسعه شاخه های مختلف در این رشته و برخورداری از سبک های ویژه برای تحلیل معضلات و چالش های فراروی جوامع دلیلی بر اثبات این مدعاست.

[1] – Plan centered Evaluation.

[2] – Project focused Evaluation.

[3] – Organization Based Evaluation.

[4] – Spatial Process Evaluation.

[5] – F.K. Schaefer.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه