عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی شاخص ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص های توسعه پایدار وسیله ای برای رسیدن به هدف بوده و خود به عنوان هدف محسوب نمی شوند (بِل و مورس، 1386، 88). معیار اساسی قابل بهره گیری در انتخاب یک شاخص این می باشد که منافع حاصل از بکارگیری آن، بیشتر از هزینه های انجام آن باشد. مک لارن (1999) معتقد می باشد که شاخص های پایداری برعکس شاخص‌های موجود قبلی برای ابعاد ویژه توسعه پایدار (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) بایستی دارای ویژگی های زیر باشند:

  1. یکپارچه نگری[1]: به معنی کوشش برای پیوند بین ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایداری.
  2. آینده نگری[2]: شاخص ها بایستی قادر به سنجش پیشرفت به سمت عدالت درون نسلی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعه پایدار باشد.
  3. توزیعی[3]: شاخص ها بایستی قادر به اندازه گیری نه تنها بعد درون نسلی که همچنین موضوعات بین نسلی

در اصطلاح توزیع قابل محاسبه شرایط جمعیت و واحدهای فضایی باشد (Maclaren,1996,4). به عقیده بِل و مورس (2003)، یک شاخص بایستی دارای ویژگیهای زیر باشد:

1) مشخص بودن (ارتباط روشنی با نتایج داشته باشد)

2) قابلیت اندازه گیری (دلالت بر کمی بودن شاخص ها دارد)

3) قابلیت بکارگیری (در اقدام کاربرد داشته باشد)

4) حساسیت (به سرعت تغییرات را نشان دهد)

5) قابلیت دسترسی آسان (Bell and Morse,2003,55).

شاخص‌ها یک ابزار مناسب برای پیشرفت جوامع به سوی یک هدف عام محسوب می شوند. اگر شاخص‌ها به صورتی مناسب طراحی شوند، به عنوان یک عامل هشداردهنده درمورد نتیجه غایی و یا نتیجه منفی یک مسئله برای جامعه باشد و آن هم قبل از اینکه اثرات آن غیرقابل تغییر باشد. شاخص ها می توانند روابط بین سیستم های محیطی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ را نشان دهند و عاملی در جهت تشخیص علت مسائل پیچیده باشند. آنها توانایی اندازه گیری اثرات سیاست ها و طرح ها را نیز دارند. اغلب آنها پیشرفت جامعه را در راستای اهدافش تسهیل می کنند (Besleme & Mullin, 1997,48).

در یک جمع بندی می توان گفت، فرایند توسعه پایدار شهری مستلزم پایش، رصد یا ارزیابی های مستمر می باشد و این دو فرایند، ارکان جدایی ناپذیری هستند که با همکاری هم در حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و منابع مهم که بخش زیادی از سکونتگاههای شهری و روستایی جهان را درگیر کرده اند، از اثربخشی بسیار زیادی برخوردار هستند. ارزیابی پایداری به عنوان فرایندی تعریف می گردد که از طریق آن مفهوم ضمنی یک اقدام ابتکاری بر روی پایداری ارزیابی می گردد، جایی که ابتکار می تواند یک پیشنهاد یا سیاست، طرح، برنامه، پروژه، بخشی از قانونگذاری یا کارها و فعالیت ها جاری باشد(ر.ش به فنی.ز و همکار، 1393).(pop et al, 2004). در واقع هدف یک ارزیابی پایداری، فراتر از اندازه موفقیت یک راهبرد برای پایداری می باشد، بلکه ترسیم خط مشی پایداری برای دستیابی به هدف یکی از اصول مهم تلقی می گردد. نکته قابل توجه دیگر در فرایند سنجش و ارزیابی پایداری در نظر داشتن نتایج حاصل از ارزیابی ها می باشد. تأکید اصلی بخش عمده نظریه های توسعه پایدار بر روی نسبی بودن این مفهوم بوده و لذا راهبردها و راهکارهای نهایی نیز بایستی به این اصول توجه خاص گردد.

[1] – Integrating.

[2] – forward-looking

[3] – Distributional.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه