سایت منبع

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

متناسب با تحلیل موجود می توان گفت، تبیین مفاهیم مرتبط با پایداری اجتماعی در سطح شهرهای کوچک استان مازندران، با محوری شمردن حفظ و ارتقای کیفیت زندگی انسانها و متناسب با طبیعت تعریف شده می باشد. بر این مبنا بسترسازی برای ظهور خلاقیت ها و بسیج آحاد شهروندان در جهت تأمین اهداف اجتماعی توسعه پایدار به مقصود اطمینان از زندگی بهتر برای همه آنها  و به ویژه شهروندان فقیر مورد توجه می باشد. در این رویکرد دو عنصر حیاتی توسعه اجتماعی، یعنی مشارکت و توانمندسازی شهروندان به مقصود دستیابی به سطح رفاه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. مطابق با مبانی نظری پژوهش، پایداری اجتماعی که گاه با مضامینی زیرا سرمایه اجتماعی و انسانی همراه می گردد، مقوله هایی زیرا سلامت و بهداشت، سطح مهارت ها، دانایی، همگن سازی اجتماعی توأم با منافع متقابل و حفظ ارزش ها را با تأکید بر سه عنصر تعادل، عدالت و آزادی همگام می سازد. در این معنا پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک استان موجب تعامل بیشتر شهروندان می گردد تا حضور و ظهور داوطلبانه آنان و به ویژه اقشار فقیر در صحنه های اجتماعی و اقتصادی تسهیل گردد و در نهایت از طریق فعال سازی مردم، زمینه توانمندی آنان مهیا گردد و احساس تعلق شان به مکان زندگی افزایش یابد. بنا بر پاره ای از علت های، ظهور ناپایداری در ابعاد محیطی و اقتصادی که نمودهای آن در عدم تعادل های اقتصادی، نابرابری، فقر، بیکاری و تخریب منابع پایه تجلی یافته، به دلیل فقدان توجه یا توجه اندک  به ابعاد اجتماعی و نیز فقدان نهادهای پایدار در این شهرها بوده می باشد. بدین ترتیب، در واقع تأکید بر ابعاد اجتماعی توسعه پایدار، تأثیر و جایگاه آنها را در فرایند برنامه ریزی برای این شهرها  بیش از گذشته مورد توجه قرار می دهد.

5-2-3- سنجش و تحلیل پایداری اقتصادی

تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی در سطح شهرهای کوچک استان مازندران نشان می دهد که از میان شاخص‌های موجود، شاخص‌های سطح عملکردی شهر در شاخص اقتصادی(0.143) و تنوع عملکردی شهر در شاخص اقتصادی(0.214) از کمترین ارزش و شاخص های نرخ اشتغال مردان(0.648) و تعداد کارگاههای صنعتی نسبت به جمعیت(0.555) نیز دارای بیشترین ارزش می باشند. در مجموع، تعداد 4 شاخص در شرایط ناپایدار، تعداد 3 شاخص در وضعیت پایداری ضعیف، تعداد 6 شاخص در وضعیت پایداری متوسط و تنها 1 شاخص در شرایط پایدار قرار دارند. جدول(5-12)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه