عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج بدست بدست آمده از تحلیل پایداری اقتصادی در شهرهای کوچک مورد مطالعه، حاکی از وضعیت نامناسب و ناپایدار شاخص ها و مولفه‌های اقتصادی در اکثر شهرهای کوچک مورد مطالعه دارد. عواملی همچون درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع در فعالیت های اقتصادی، کمبود فرصت های اشتغال، گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن، مهاجرت های بین شهری بویژه در شهرهای کوچک واقع در بخش مرکزی استان و فشار بر منابع اقتصادی محدود این شهرها و مواردی همانند این نشان می دهد که در اقدام، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغال های تولیدی، و برقراری متعادل تر منافع ناشی از رشد در شهرهای کوچک مورد مطالعه تحقق نیافته می باشد. در این راستا برنامه ریزی جهت تقویت نظام اقتصاد شهرهای کوچک استان جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری لازم و ضروری می باشد. پس پیشنهاد می گردد برای رفع موانع و چالش‌های موجود، نسبت به بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی توسعه اقتصادی اقدام نموده، توجه لازم در بهره گیری و به‌کارگیری اصول و راهبردهای پارادایم اقتصاد پایدار شهری در این  شهرها به اقدام آید.

بر اساس نتایج بدست امده  و همانگونه که محاسبات جدول های بالا نشان می دهد، در راستای دست یابی شهرهای کوچک مورد مطالعه به پایداری بهینه، شاخص های بعد اقتصادی بالاترین وزن را به خودشان اختصاص داده اند. لذا فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می گردد.

5-6- آزمون فرضیه چهارم پژوهش:

فرضیه چهارم پژوهش با در نظر داشتن مطالعه مقتضیات و شرایط شهرهای مورد مطالعه بر این نکته تأکید دارد که الگو مناسب به مقصود نیل به توسعه پایدار شهری در شهرهای کوچک استان مازندران منوط به اتخاذ استراتژی های تدافعی بر اساس الگوی برنامه ریزی استراتژیک می باشد که گزاره آن به این شکل می باشد:

سایت منبع

«توسعه پایدارشهری در شهرهای کوچک استان منوط به اتخاذ استراتژی های تدافعی بر اساس الگوی برنامه ریزی استراتژیک می باشد»

برای آزمون این فرضیه و ارائه الگوی مناسب برای پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه با در نظر داشتن ادبیات پژوهش از مدل swot بهره گیری شده می باشد. در حقیقت از این مدل به عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه الگوی برنامه ریزی استراتژیک بهره گیری می گردد. در آغاز با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی شهرهای مورد مطالعه فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات بر اساس جایگاه طبیعی شهرهای مورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بوسیله نظرخواهی از مسئولان و کارشناسان امر و وزن دهی به هر کدام از این موضوعات انجام گرفته می باشد و سپس با محاسبه و تحلیل آنها در قالب ماتریس تحلیلی Swot  و ماتریس QSPM و اولویت بندی هر یک از استراتژی ها مشخص شدند و در نهایت به مقصود بر طرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود در ارتباط با توسعه پایدار شهری در شهرهای کوچک مورد مطالعه، در فصل نتایج و پیشنهادات استراتژی های مناسبی بر اساس الگوی برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه