سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

اضافه براین بر اساس ادبیات توسعه پایدار شهری، در میان دو سیستم کلان پایداری، ابعاد سیستم انسانی، بویژه بعد اقتصادی توسعه پایدار شهری به همراه مولفه های خود دارای اولویت بیشتری در جهت رسیدن به پایداری بهینه می باشند، زیرا که جنبه انسانی آنها و عملگر بودنشان تاثیراتی به مراتب بیشتر از اکوسیستم طبیعی بر پایداری خواهد داشت. که در این فرضیه کوشش شده تا موارد مذکور مورد آزمون و تحلیل قرار بگیرد.

نتایج به دست آمده از مطالعات تجربی و میدانی(جدول شماره6-1) نیز نشان دهنده این مطلب می باشد که شاخص ها و مولفه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بصورت یکپارچه در تبیین توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران موثر می باشند اما در بین این عوامل مولفه های  بعد کالبدی با میانگین 2.52 از وضعیت بهتر و همچنین از سهم بیشتری نسبت به ابعاد دیگر برخوردارند. اما در این بین مولفه های معرف وضعیت اقتصادی با میانگین2.27 از سهم و وضعیت نامناسبتری نسبت به شاخص ها و مولفه های ابعاد دیگر برخوردارند، که نشاندهنده وضعیت اقتصادی ضعیف شهرهای مورد مطالعه می باشد(نمودار6-1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

علاوه براین، یافته های حاصل از مدل تاپسیس نشان داد که برای رسیدن به پایداری بهینه، مولفه های بعد اقتصادی از وزن بیشتری نسبت به ابعاد دیگر برخوردارند(جدو6-2). به تعبیری دیگر بعد اقتصادی بیشترین وزن و اهمیت را در پایداری شهرهای کوچک استان دارد و تقویت  شاخص ها و مولفه های بعد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مشکلاتی همچون درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع در فعالیت های اقتصادی، کمبود فرصت های اشتغال، گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن، مهاجرت های بین شهری و نرخ رشد منفی جمعیت در تعدادی از شهرهای کوچک استان و فشار بر منابع اقتصادی محدود این شهرها و مواردی همانند این نشان می دهد که در اقدام، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش پایدار درآمد، گسترش اشتغالهای تولیدی، و برقراری متعادل تر منافع ناشی از رشد در شهرهای کوچک استان تحقق نیافته می باشد. لذا می توان گفت یکی از علت های عمده ضعف ساختاری این شهرها معضلات اقتصادی آنهاست که تبلور آن را می توان در عدم تنوع مشاغل، پایین بودن سطح اشتغال، پایین بودن دستمزدها، ناپایداری فعالیت های اقتصادی، نامساعد بودن شرایط کار و غیره نظاره نمود. لذا برنامه ریزی جهت تقویت نظام اقتصاد شهرهای کوچک استان جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری لازم و ضروری می باشد. به تعبیری با توسعه نظام اقتصادی در این شهرها علاوه بر تقویت و پویایی در خود این شهرها، اقتصاد نواحی روستایی پیرامون این شهرها نیز تحریک و پویا شده و منافع رشد اقتصادی در نواحی عقب‌مانده پخش خواهد گردید که تاثیرات بارزی در ساختار فضایی-مکانی این مناطق مانند جلوگیری از مهاجرت جمعیت شهرهای کوچک‌تر و روستاهای اطراف به سمت شهرهای بزرگ‌تر به‌ویژه شهرهای مرکزی استان را به همراه خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • سایت منبع

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه