سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار انسانی

برنامه توسعه سازمان ملل پس از چهل سال تجربه، مفهوم توسعه پایدار انسانی را پدید آورده می باشد. یعنی دیدگاهی که بر امکانات و توانایی‌های افراد توجه دارد، سلامت و رفاه نسل های فعلی و آینده را دست کم نمی گیرد. در بر گیرنده توسعه می باشد که نه تنها سبب رشد اقتصادی، بلکه مزایای آن را هم به گونه برابر توزیع کند، و توسعه ای که محیط زیست را از نو شکوفا سازد نه اینکه آن را در معرض خطر قرار دهد و در توانمند سازی اقشار ضعیف بکوشد، نه اینکه آن ها را به حاشیه براند(Hall,2000: 36).

2-2-6-4-  نظریه نیاز سنجی شهری

بوم شناسی، لئونارد دهل [1] را به سوی مسائلی رهنمون می سازد که از مقوله شهری شدن در جامعه صنعتی ناشی شده می باشد. دهل در ارائه تیپولوژی نیازهای شهری، رویکردی متمایز نسبت به سایر نظریات عرضه می کند. وی نیازهای شهری را با ملحوظ کردن انگاره شهر به عنوان یک مجموعه منسجم و یک ارگانیسم دسته بندی و طبقه بندی می نماید.  وی معتقد می باشد تعریف شهر سخت می باشد. در گذشته شهر داری مرزهای مشخصی بوده می باشد، یک هویت جغرافیایی با زمینه روشن جمعیت شناختی و فرهنگی معین وضع شهر را مشخص می نمود، در حالی که امروز محلات، اجتماعات، شهرها، مادر شهرها و کلانشهرهای فراوان به عنوان پدیده ‌ایی از شهرنشینی وجود دارند. وی با در نظر داشتن دگرگونی‌های عمیقی که جوامع شهری نسبت به گذشته یافته اند، مقتضیات تحقق شهر سالم را به تبیین ذیل تبیین می کند.

اول) پاسخ های شهر به نیازهای گسترده مردم و سازمانهایش بایستی مناسب و موثر باشد.

دوم) شهر توانایی تطابق با جزئیات نظام را داشته باشد.

سوم) شهر بتواند نیازهای مدام در حال ظهور و متغیر را تأمین کند.

چهارم) شهروندان بایستی بتوانند از امکانات شهر خویش بهره گیری کنند.

سایت منبع

اینها عملی نخواهد بود مگر اینکه شهر قادر به آموزش شهروندانش باشد.

«لئونارد دهل» با تشبیه شهر به ارگانیسم زنده، به تعریف و تبیین نیازهای شهر می پردازد و دو سؤال اساسی زیر را مطرح می کند: الف) شهر به چه چیز نیاز دارد تا به صورت یک ارگانیسم سالم توسعه یابد و به افراد امکان تکامل بدهد؟ ب)نیازهای شهر در کلیه مراحل توسعه آن چه هستند؟

[1]. Leonard j.Duhl

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه