عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی شهرهای کوچک استان که جمعیتی کمتر از 50 هزار نفر دارند می باشد. اما از آنجایی که اکثر شهرهای کوچک دارای ویژگی هایی مانند جمعیت زیر ده هزار نفر، ماهیت روستایی، نداشتن طرحهای شهری و ناهمگونی ساختاری هستند و از سوی دیگر بایستی نمونه های مورد مطالعه ما، یکنواخت و یک دست باشند، جامعه نمونه از بین شهرهایی که 10 تا 50 هزار نفر جمعیت داشته اند انتخاب شدند. تعداد کل این شهرها در آخرین سرشماری مرکز آمار ایران(1390) برابر با نوزده شهر می باشد که در مجموع دارای جمعیتی حدود 526801 نفر و 161396 خانوار می باشند.

سایت منبع

3-7- جامعه نمونه و واحد تحلیل پژوهش          

با در نظر داشتن گستردگی جامعه آماری پژوهش حاضر و نیز با عنایت به محدودیت های پیش روی در ارتباط با تمام شماری، جامعه نمونه و فرایند و مکانیزم انتخاب آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شهرهای کوچک استان و واحد تحلیل در پژوهش حاضر ” خانوارهای شهری” می باشد. برآورد تعداد خانوارهای نمونه از طریق فرمول کوکران بودده می باشد و لذا تعداد420 نفر از سرپرستان خانوار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده اند.

در این معادله n حجم نمونه(420)، N جامعه آماری(161396)، d خطای احتمالی(0.047)،   Z درصد خطای معیار ضریب اطمینان(1.96)، P نسبت موفقیت در جامعه آماری(0.5) و q (0.5) می باشد.

به مقصود انتخاب شهرهای نمونه، 35 درصد شهرهای کوچک استان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پس 7 شهر کوچک که جمعیتی بین 10 تا 50 هزار نفر داشته اند با روش نمونه گیری تصادفی(قرعه کشی) انتخاب شده اند. تعداد خانوارهای نمونه در هر شهر بر اساس تسهیم به نسبت صورت گرفته و جهت دستیابی به خانوارهای نمونه با لحاظ k محاسبه شده در هر شهر و به صورت “تصادفی منظم” بوده می باشد. همچنین با در نظر داشتن پراکندگی شهرهای کوچک در سطح استان، برای تحلیل فضایی پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه، منطقه مورد مطالعه بر اساس تقسیم بندی طرح جامع منطقه ای گیلان، مازندران(1368) و طرح آمایش که استان را به سه ناحیه شرقی، میانی و غربی تقسیم بندی کرده اند، ناحیه بندی شده می باشد. در شکل شماره 3-2 جایگاه شهرهای مورد مطالعه در ناحیه بندی صورت گرفته نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه