عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

موضوع سنجش به معنای «اندازه گیری» و ارزیابی به معنای «تحلیل روابط در ابعاد مختلف عرصه پایداری و توسعه پایدار» نیز جدای از این مباحث نبوده و در پیوند با روشها و مدلهای کاربردی قرار دارد و با در نظر داشتن اینکه در این حوزه دیدگاهها بسیار متفاوت و متنوع می باشد، لذا طبیعی خواهد بود اگر دامنه و گستردگی روشهای سنجش و ارزیابی نیز چشمگیر و قابل توجه باشد.

حاکمیت دیدگاههایی همچون اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد اکولوژیک و یا رویکردهایی زیرا پایداری ضعیف و یا قوی و مانند آن با در نظر داشتن تفاوت ماهوی و اساسی در موضوعات و توجه‌ها باعث خلق و ابداع دامنه متنوعی از مدلهای آماری نیز شده می باشد که از آن جمله می توان به روشهای مبتنی بر مدل های هزینه- منفعت، روش های تجمیع مالی، و یا روش های سود خالص ملی و مانند آن تصریح نمود. در مجموع و به گونه اختصار بایستی گفت که به سبب وجود دیدگاهها و نگرشهای متفاوت دامنه گسترده‌ای از روشهای سنجش و ارزیابی در حوزه پایداری هست که کاربرد آنها به مؤلفه‌های زمانی، مکانی، موضوعی و ماهیتی بستگی تام دارد.

در همین زمینه و به گونه نمونه پِری (1996) اظهار می‌دارد، دو روش شناسی مشخص و قابل بکارگیری برای ارزیابی پایداری هست. بخش عمده اقتصاددانان از روش تجمیع مالی[1](MAM) بهره گیری می کنند، در حالیکه پژوهشگران در سایر عرصه ها (غیر اقتصاددانان) ترجیح می‌دهند تا از شاخص‌های فیزیکی بهره گیری نمایند که خود نشان از تنوع دیدگاهها و نگرشهای حاکم بر پایداریست. رویکردهای اقتصادی همچون مدل ساده‌سازی تولید ناخالص داخلی (GDP)، برآورد منابع بر پایه عملکرد آنها، مدلسازی رشد پایدار[2] و تعریف رشد پایدار ضعیف و قوی بخشی از رویکردهای اقتصادی ارزیابی می باشند.

در مدلهای نئوکلاسیک، محیط زیست طبیعی به دلیل کارکردهای خود ارزشمند می باشد و رفاه اقتصادی به صورت «سطوح مصرف» اندازه‌گیری می گردد، پس، در این رویکرد، «مدلهای رشد پایدار» بدنبال آن هستند تا یک شیوه مصرف سرانه پایدار و غیرقابل کاهش را در یک افق زمانی نامحدود از طریق مصرف بهینه منابع و تکنولوژی- که شامل منافع حساب نشده عملکردهای زیست محیطی و منابع طبیعی تجدیدناپذیر می باشد- ارائه نمایند. در این تئوری، جایگزینی انواع مختلف سرمایه امکانپذیر فرض شده می باشد.

الزامات مدل ارزیابی هیکس ـ لیندال[3] برای دستیابی به درآمد پایدار، ارزش غیرقابل کاهش مجموع سرانه سرمایه ها (سرانه سرمایه تولید شده و سرانه سرمایه طبیعی) در طول زمان می باشد.

[1] – Monetary Aggregation Method.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Sustainability Growth Modeling.

[3] -Hicks/Lindahl

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه