شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

گام اول: شناسایی اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری:

امروزه مفهوم توسعه ی پایدار بسان یک مفهوم پایه ای و موضوعی مهم در سیاست گذاری ها تبدیل شده می باشد.(Singh, at all, 2009: 23) در این راستا مقوله توسعه پایدار شهری نیز در سال های اخیر به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده می باشد(مفیدی، 1388: 15). هدف از توسعه پایدار شهری دستیابی به شهری می باشد که از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی و از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد، به نحوی که تغییرات تکنولوژی و صنعتی شهرها، ملازم و همراه با ایجاد اشتغال، تامین مسکن و حفظ شرایط زیست محیطی مناسب باشد. سیاست موفق جهت حرکت به سوی توسعه پایدار شهری نیازمند درک موضوعات اکولوژیکی، اقتصادی-اجتماعی و مدیریتی می باشد. نقطه شروع و امیدوار کننده برای پایداری شهری، بهره گیری از این اصول راهنمای جهانی جهت رسیدن به پایداری شهری بنیادی و اصولی می باشد. تحقیقات در خصوص توسعه پایدار شهری از طیف وسیعی برخوردار می باشد و لازم می باشد با انجام تحقیقات بیشتر، ابعاد آن روشن تر شده تا راهکارها نیز عملی‌تر باشند. در این راستا، ضروری می باشد اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تعیین و تدوین شوند. چوگل چهار معیار را در ارتباط با سیاست های توسعه پایدار شهری به تبیین زیر پیشنهاد می کند: معیار اول در ارتباط با ابعاد اکولوژیک پایدار می باشد. معیار دوم در ارتباط با توسعه اقتصادی پایدار می باشد. خانوارها در قالب گروه های درآمدی مختلف بایستی قادر باشند نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند. معیار سوم ضرورت ارتباط با توسعه اجتماعی پایدار می باشد. معیار چهارم در ارتباط با توسعه پایدار، روش ها و بهره گیری از فن آوری می باشد. فن آوری که قابل نگهداری نباشد، نمی تواند برای جامعه مفید باشد(choguili, 1993,112). لذا بدیهی می باشد هر شهر و منطقه شهری نیاز به تدوین اصول و معیارهای محلی خود برای توسعه پایدار شهری دارند تا پاسخگوی شرایط زیست محیطی، سیستم های اقتصادی، اجتماعی و سازمان مدیریت شهری خود باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه