سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه اندازه پایداری شهرهای کوچک استان مازندران در ارتباط با فاکتور مرکزیت شهرستان نشان می دهد که شهرهایی که مرکز شهرستان می باشند بواسطه تمرکز سازمانها و نهادهای اجتماعی  نسبت به شهرهای که این تأثیر را در سطح شهرستان ندارند از وضعیت پایداری بهتری برخوردارند. شهرهای نکا، نور، رامسر، فریدونکنار به واسطه تأثیر مرکزیت شهرستان، استقرار نهادهای دولتی و جذب بیشتر بودجه دولتی، نسبت به شهرهای رستمکلا، زیراب و امیرکلا از  اندازه پایداری بیشتری برخوردارند جدول5(-19).

تحلیل و راستی آزمایی فرضیه اول

فرضیه اول این پژوهش در ارتباط با وضعیت پایداری شهرهای کوچک استان مازندران طرح شده می باشد. در فرضیه اول این پژوهش آمده می باشد: ” با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، شهرهای کوچک استان از پایداری ضعیفی برخوردارند”.

برای راستی آزمایی این فرضیه، از ” مدل سنجش پایداری پرسکات آلن” بهره جویی شده می باشد. پایداری در این مدل برآیند و امتزاج مولفه های ” رفاه اکوسیستم” و “رفاه سیستم انسانی” می باشد و فضاهای جغرافیایی زمانی پایدار تلقی می‌گردند که هم شرایط اکوسیستم و هم شرایط سیستم انسانی مناسب و یا رو به بهبود باشد. این مدل دارای چهار فرض اساسی و اصلی می باشد که در فصل چهارم مورد تصریح قرار گرفته می باشد.

همانطور که ملاحظه می گردد، اگر هر کدام از ابعاد این مدل اعم از اکوسیستم و سیستم انسانی در حالت نامناسب یا روبه زوال باشند، آن سیستم ناپایدار تلقی می گردد. بر این اساس و به مقصود راستی آزمایی فرض نخست، در گام اول شرایط اکوسیستم و سیستم انسانی برای تمام شهرهای مورد مطالعه در حوزه مورد مطالعه محاسبه گردیده می باشد و در گام بعدی از طریق امتزاج و تلفیق این دو، سطح پایداری هر شهر به تفکیک مشخص گردید می باشد جدول شماره(5-20)و شکل(5-26).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد