عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پس با در نظر داشتن نظرات ارائه شده و محاسبات انجام شده بر روی این نظرات به مقصود اولویت بندی آنها اقدام به تشکیل جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) گردید که بیانگر نمره اهمیت، ضریب اهمیت و رتبه و امتیاز نهایی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دیدگاه پاسخ دهندگان می باشد.

الف) تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

برابر ماتریس زیر عوامل محیط بیرونی تاثیر گذار بر پایداری شهرهای کوچک استان که در مرحله قبل مورد شناسایی قرار گرفتند، درقالب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) یا ارزیابی فرصتها و تهدیدها به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

با توجه نتایج حاصل از جدول های بالا متوسط امتیاز بدست آمده عوامل خارجی در شهرهای کوهپایه ای ، جلگه ای و ساحلی به ترتیب برابر با 2.45 ، 2.48 و 3.43 می باشد.

در شهرهای کوهپایه ای وجود جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم و پتانسیل جذب گردشگر کوهستانی و وجود معادن، در شهرهای جلگه ای وجود زیرساخت های مناسب توسعه فعالیت های صنعتی بویژه در زمینه صنایع وابسته به کشاورزی امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در همه بخشهای اقتصادی و زیربنایی در منطقه و دسترسی به دانشگاهها و مراکزآموزش عالی، در شهرهای ساحلی استقرار در کنار دریای خزر و  برخورداری از مبادی ورودی و خروجی کالا و مسافر از کشورهای آسیای میانه و اروپا، امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در همه بخشهای اقتصادی و زیربنایی و گردشگری در منطقه به عنوان مهمترین فرصت در این شهرها مطرح می باشد.

در شهرهای کوهپایه ای خروج سرمایه بواسطه سرمایه گذاری ساکنین در خارج از از این شهرها، بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از زیست بوم های آبی، مراتع و جنگل ها، کمبود بازار فروش پایدار و عدم امکان فرآوری محصولات متنوع در استان، در شهرهای جلگه ای گسترش فیزیکی ناموزون شهر و تخریب زمین های حاصلخیز با پسکرانه کشاورزی بواسطه مهاجرتهای روستایی، طریقه رو به رشد آلودگی منابع آب استان و دریای خزر و ناکافی بودن سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری و در شهرهای ساحلی نداشتن طرح  مدیریت یکپارچه درسواحل و چگونگی بهره گیری اززمین، بی توجهی و تخریب آثار باستانی و تاریخی به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی و به ویژه بالا بودن اندازه رطوبت و بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت اززیست بوم های آبی، مراتع و جنگل های منطقه مهمترین تهدیدها معرفی شده اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه