سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– نتایج نظری و تجربی سنجش ابعاد پایداری

امروزه دست­یابی به پایداری از مباحث عمده ­یکشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. کشورهای در حال توسعه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و… و برای رسیدن به توسعه‌ای متعادل و پایدار که منجر به بهبود زندگی همه بشر‌ها گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه‌ای هستند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، پایداری دارای ابعاد مختلف زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی می باشد. با این توصیف، برای سنجش توسعه­ی پایدار در شهرهای مورد مطالعه، چنانچه پایداری شهرهای کوچک به عنوان مفهومی، عوامل اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی را شامل گردد، لازم است تا سیستم فراگیر و همه‌جانبه‌ای از پارامترها مد نظر قرار گرفته گردد تا از این طریق توسعه­ی پایدار شهرهای کوچک در سطح عمیق‌تری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این­رو در پژوهش حاضر نیز کوشش گردید با بهره‌گیری از ابزارهای سنجش پایداری هم­زیرا بارومتر و رادار پایداری و با در نظر داشتن چارچوب انتخابی پژوهش که مبتنی بر ابعاد مهم پایداری که شامل بعد محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی می باشد، به تحلیل این ابعاد در شهرهای مورد مطالعه پرداخته گردد.

مطالعات انجام­شده در حوزه­ی شهرهای کوچک کشور، اکثراً به مطالعه تأثیر ناحیه‌ای آن‌ها پرداخته‌اند و به پایداری اکوسیستم و کیفیت زندگی ساکنین این شهرها توجه چندانی نشده می باشد. از سوی دیگر، مطالعات صورت­گرفته درمورد­ی پایداری شهری نیز اکثراً به شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها اهتمام ورزیده­اند و جایگاه شهرهای کوچک در این مطالعات خالی می باشد. تاکنون هیچ مطالعه‌ای به گونه خاص به مطالعه الزامات پایداری شهرهای کوچک نپرداخته می باشد و جایگاه چنین پژوهش‌هایی در ادبیات مربوط به پایداری شهری در کشور و منطقه مورد مطالعه خالی می باشد. پس این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به پژوهش‌های مشابه، به مطالعه وضعیت پایداری شهرهای کوچک استان مازندران و همچنین شناخت جایگاه و تأثیر این شهرها در تعادل نظام شهری استان مازندران پرداخته می باشد.

مقایسه­ی نتایج حاصل از تحلیل وضعیت پایداری شهرهای کوچک استان مازندران با پژوهش‌های مشابه­ای که در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که پایداری رفاه انسانی در شهرهای کوچک استان مازندران پایین‌تر از پایداری رفاه اکوسیستم در این شهرها می باشد؛ به‌ طوری که بر اساس مدل بارومتر پایداری پرسکات آلن، میانگین امتیاز رفاه انسانی برابر با 463/0 و میانگین امتیاز رفاه اکوسیستم برابر با امتیاز 486/0 می باشد. پایداری ضعیف‌تر مؤلفه‌های اقتصادی در شهرهای کوچک استان مازندران، به‌ویژه در ناحیه مرکزی استان و پایداری ضعیف مؤلفه‌های اجتماعی در شهرهای توریستی استان باعث شده تا پایداری رفاه انسانی، سطح نسبتاً پایین‌تری نسبت به پایداری رفاه اکوسیستم داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه