عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های استنباطی:

در این پژوهش به مقصود دستیابی به اهداف مد نظر و نیز آزمون فرضیات، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی مورد بهره گیری قرار گرفته‌اند. با در نظر داشتن اینکه آزمون فرضیات در این پژوهش منوط به در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به اندازه پایداری شهرهای کوچک حوزه مورد مطالعه می باشد، لذا آغاز فرایند سنجش پایداری مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد. فرایند کلی سنجش اندازه پایداری با در نظر داشتن مبانی نظری حاکم بر رویکرد پایداری به پنج بخش کلی تقسیم شده می باشد:

  • سنجش پایداری زیست محیطی
  • سنجش پایداری اجتماعی
  • سنجش پایداری اقتصادی
  • سنجش پایداری کالبدی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هر کدام از ابعاد فوق از طریق بکارگیری دسته مشخصی از شاخص ها[1] مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. در ادامه ابعاد مختلف پایداری با در نظر داشتن شاخص های تعیین شده تبیین و مورد تحلیل قرار می گیرد. جدول های اولیه مربوط به شاخص ها در این پژوهش جداول هم مقیاس می باشد و جداول مربوط به ماتریس های خام، همسو و هم ارزش در پایان پیوست گردیده می باشد.

5-2-1- سنجش و تحلیل پایداری زیست محیطی

از آنجا که هرگونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط زیست تحقق می یابد، لذا وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداری یا ناپایداری بر فرآیند توسعه تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس، هر بحثی درمورد توسعه بدون در نظر داشتن مفهوم پایداری زیست محیطی، ناتمام تلقی میشود. با این اوصاف اگر توسعه پایدار هدف نهایی ما به شمار رود می توان گفت پایداری زیست محیطی شرط لازم برای تحقق آن می باشد(حسین زاده و همکاران،1390: 33)

.[1]  ر. ش به فصل چهارم(فرایند انتخاب شاخص های پایداری)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه