سایت منبع

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی توسعه پایدار شهرهای کوچک

یکی از تکنیک ها و ابزارهای بسیار شایع در ارزیابی گزینه های استراتژیک، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) می باشد که در پی مشخص کردن جذابیت نسبی استراتژی هاست که در مرحله تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار می گیرد. این ماتریس مشخص می نماید که کدام یک از استراتژی های تعیین شده از اولویت بیشتری برخوردارند. لذا به مقصود اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی اقدام به تهیه ماتریس استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک مورد مطالعه با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل مراحل قبل چارچوب جامع تدوین استراتژی گردید، که نتایج آن در ماتریس های استراتژیک زیر برای هر کدام از  شهرها آورده شده می باشد و در آن سه استراتژی تهاجمی پیشنهاد شده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

الف- تشکیل ماتریس کمی الترناتیوهای استراتژیک(QSPM) برای شهرهای کوچک کوهپایه ای

همانطور که ملاحظه می گردد، استراتژی‌های تعیین شده بر اساس مجموعه عوامل داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. بر اساس ارزیابی عوامل خارجی، مجموع امتیاز استراتژی‌های اول تا سوم برای شهرهای کوچک کوهپایه ای استان به ترتیب برابر5.37، 4.74 و 4.49 می باشد و امتیاز این استراتژی ها بر اساس ارزیابی عوامل داخلی نیز به ترتیب برابر 5.92، 5.02 و 4.93 می باشد(جدول شماره6-4).

 

همانطوری که از این جدول استنباط می گردد، بر اساس ارزیابی میانگین نمرات استراتژی های بازنگری در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استراتژی توسعه خدمات عمومی و زیربنایی در شهر در اولویت نخست، استراتژی بهینه سازی محصولات تولیدی و نفوذ در بازارهای منطقه در رتبه دوم و استراتژی تدوین ضوابط زیست محیطی برای جلوگیری از ناپایداری محیط نیز در رتبه سوم قرار می گیرد(جدول شماره 6-8).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه