عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی پایداری شهری

متغیرهای یک پژوهش بایستی قابلیت سنجش و ارزیابی را پیدا کنند، یعنی بایستی به شاخص ها و مفاهیم عینی‌تری تبدیل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازه گیری نمود. در غیر اینصورت امکان سنجش و اندازه گیری آنها وجود ندارد و محقق نمی تواند فرضیه های پژوهش خود را ارزیابی کند. پس شرط اول این می باشد که متغیرها و مشخصات آنها به شیوه ای تعریف شوند که نظاره پذیر و قابل سنجش باشند. شرط دوم این می باشد که معیارهای اندازه گیری در جمع‌آوری اطلاعات به گونه ای به کار گرفته شوند که امکان ارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد. چنانچه این شرایط در مورد تعریف شاخص ها و متغیرها رعایت گردد، می توان گفت که شاخص ها یا متغیرها تعریف عملیاتی شده اند(حافظ نیا، 1386: 48).

پایداری شهری تا زمانی که نتواند به گونه ای عملی تعریف گردد به تعبیری دارای تعریف عملیاتی و معرف های مشخص نباشد، یک سازه‌ی انتزاعی می باشد که مستقیماً قابل نظاره نمی باشد. به مقصود سنجش این مفهوم یا سازه‌ی انتزاعی بایستی از مجموعه ای از شاخص ها و معرف های فرعی جهت پوشش دادن به مفهوم مورد نظر بهره جست. انتخاب این شاخص ها و معرف ها و نحوه ترکیب آنها بایستی در قالب یک ایندکس کلی و بر اساس معیارهای علمی انجام  گیرد(ازکیا، 1382: 18).

اصولاً پایداری به مفاهیم ایستادگی و مقاومت، برقراری و همیشگی به کار گرفته می گردد و گویای ویژگی فرایند یا وضعیتی می باشد که بتواند نامحدود نگهداری گردد. دستاوردهای تمدن بشری اگرچه در پاسخ گویی به نیازهای انسانی از رشد شگفت آوری برخوردار بوده، لیکن طی دهه های اخیر نگهداشت و استمرار این رشد در سطح کره خاکی ممکن نمی‌نماید(صرافی،1380: 2). پایداری نوعی دید و بینش می باشد که بر اساس آن با در نظر داشتن اهداف مشخص و تعیین شده بشر خواهان گذار از وضعیتی به وضعیت بهتر می باشد(طبیبیان،1382: 42). ماهیت پایداری صد در صد نسبی و وابسته به زمان می باشد. همانطور که اصطلاح توسعه نیز خود به گونه ضمنی دلالت بر این موضوع دارد. توسعه چه پایدار باشد و چه نباشد، صد در صد به جایگاه مکانی سرزمین نیز مرتبط می باشد. زیرا که تمام انواع توسعه در یک نقطه معین از زمین اتفاق می افتد که دارای مختصات x، Y و z می باشد. پس یک منطقه اعم از شهر، کشور، منطقه فرامرزی، قاره یا کل جهان می تواند ناهمگونی ها یا تنوع مکانی بسیاری داشته باشد که در بسیاری از حالات لازم می باشد مورد توجه خاص قرار گیرد(مولدان و بیلهارز، 1381: 41). بر همین اساس، پایداری شهری نیز بسته به شرایط زمان، مکان و جوامع مختلف تفاوت می کند و به همین جهت امکان تسری و تعمیم یک برداشت خاص از مفهوم پایداری شهری وجود ندارد. الگوی پایداری شهری می تواند در شکل های مختلف و بیشماری بسته به تاریخ منطقه، فرهنگ، اساس اقتصادی، اقلیم، محیط و سیاستها نمود پیدا کند(حسینی،1389: 119).

در این پژوهش به پایداری شهری به عنوان فرایندی نگریسته شده می باشد که منجر به شکل گیری شهری پایدار می گردد. برنامه شهرهای پایدار سازمان ملل، چنین شهری را اینگونه تعریف می کند:” شهر پایدار شهری می باشد که جایگاه‌ها و کامیابی‌هایش در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و زیست محیطی در درازمدت تداوم داشته باشد. چنین شهری دارای اندوخته‌ی پایداری از منابع محیطی می باشد که در آن هر گونه توسعه‌ای که انجام می شود، فقط مجاز به بهره گیری از منابع در سطح بازده آنهاست. یک شهر پایدار، امنیتی پایدار را برای ساکنین در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد می کند، مخاطراتی که دارای این پتانسیل بالقوه هستند تا طریقه موفقیتهای شهر را با مشکل مواجه کنند”(programme,2001).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه