سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

از آنجایی که یک مجموعه استاندارد یا مورد قبول از شاخص‌ها در ارتباط با مفهوم پایداری به علت ماهیت نسبی بودن مفهوم وجود ندارد، لذا استخراج مجموعه یکپارچه ای از معرف ها در قالب شاخص‌ها با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه کمک می کند تا بتوان به تعریف روشنی از این مفهوم در ارتباط با موضوع مورد پژوهش دست یازید. به گونه کلی کاربرد اصلی شاخص‌ها عبارتند از:

  1. ارزیابی شرایط و حساسیتها
  2. مقایسه بین مکانها و جایگاه ها
  3. تأمین اطلاعات هشداردهنده
  4. ارزیابی شرایط و گزارشات در ارتباط با اهداف و مقاصد
  5. پیش بینی شرایط و طریقه آینده (Gallopin, Gilberto C, 1994).

امروزه نیاز به یک رهیافت نظام مند و یکپارچه برای تعریف شاخص‌ها و اندازه گیری آنها مسلم و محرز می باشد تا از این طریق بتوان یک روش ساختاریافته را ارائه کرده و از اینکه تمام مراحل مهم در فرایند سنجش و ارزیابی مورد توجه قرار گرفته، اطمینان حاصل نمود. مانند کاربردهای شاخص های توسعه پایدار عبارتند از:

1) پیش بینی و ارزیابی شرایط موجود و روندهای حاکم.

2) تهیه اطلاعات هشداردهنده اولیه برای جلوگیری از زیانهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی.

3) فرموله کردن استراتژی ها و عقاید.

4) طرفداری از تصمیم گیریها.

زمانی که یک چارچوب یا مدل، توسعه و بسط داده می گردد و شاخص های پایداری انتخاب می گردند، دو رویکرد اصلی هست: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد از پایین به بالا شکل(2-6).

الف) رویکرد از بالا به پایین که در این روش متخصصان و پژوهشگران خود مجموعه ای از شاخص‌ها را انتخاب می نمایند.

ب) رویکرد از پایین به بالا که نشانگر مشارکت ذینفعان مختلف در طراحی چارچوب و تعیین و تعریف شاخص‌های پایداری می باشد.

شکل3-6: رویکردهای موجود در ارتباط با انتخاب شاخص های توسعه پایدار

به علاوه روش ها، امروزه در ارتباط با ابعاد مختلف پایداری مجموعه ای از شاخص‌های مشخص به صورت یک بسته، تعیین و بسط داده شده اند که در مطالعات و مطالعه ها مورد بهره گیری پژوهشگران قرار می گیرند. مثلاً برای حل مشکل ارتباطات فیزیکی بین جامعه و محیط طبیعی، هالمبرگ و کارسون[1] (1996) مفهوم و مجموعه شاخص های اجتماعی ـ اکولوژیکی (SEIs)[2] را مطرح کرده اند.

کمیسیون ملل متحد در زمینه توسعه پایدار (CSD) در سال 1997، چارچوب شاخص‌های پایداری را برای ارزیابی پیشرفت نهادها و اقدامات دولتی به سمت اهداف توسعه پایدار ارائه کرده می باشد. چارچوب سلسله مراتبی شاخص‌ها را در 38 زیرشاخه و 15 موضوع اصلی گروه بندی نموده که در مجموع آنها را به چهار بعد اصلی پایداری تفکیک می کند.

[1] – Holmberg & Carson.

[2] – Socio-Ecological Indicator.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه