عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی پایداری

ارزیابی و توسعه پایدار اکثراً دو رکن جدایی ناپذیر قلمداد می شوند که با همکاری هم در حل معضلات اجتماعی، اقتصادی و منابع مهم که بخش زیادی از سکونتگاههای شهری و روستایی جهان را درگیر کرده اند، از اثربخشی بسیار زیادی برخوردار هستند (Department of Geography,1999,p.18). پیوند بین ارزیابی و پایداری بدین معنی می باشد که پایداری به صورت یک هدف قابل اندازه‌گیری تبدیل گردد. در همین راستا، پایداری گاهی به عنوان یک هدف و گاهی نیز به عنوان یک نتیجه در نظر گرفته شده می باشد. در این برداشت، ارزیابی پایداری به عنوان یک معیار برای اندازه‌گیری اندازه موفقیت مطرح شده می باشد (CIDA,2002). ارزیابی به گونه عام، فرایندی می باشد که اثرات یک فعالیت، پروژه و یا برنامه را بر روی عناصر موجود در محیط اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکال ثبت و تشخیص می دهد (Waltern, 1998; Wood, 1995; Sadler, 1996). پژوهشگرانی زیرا رادکلیفت و گودمن در سال 1991، سینگ و استریلگلند در سال 1993 و دزایی در سال 1998 بر این باورند که فعالیت های ارزیابی در توسعه پایدار می تواند بسیاری از موضوعات و معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی همچون فقر، تهیه غذا و آب آشامیدنی قابل شرب و غیره را حل نمایند (Redclift and Goodman,1991; Singh and Strickland, 1993; Desaei, 1998). در مجموع ارزیابی پایداری به عنوان فرایندی تعریف می گردد که از طریق آن مفهوم ضمنی یک اقدام ابتکاری بر روی پایداری ارزیابی می گردد، جایی که ابتکار می تواند یک پیشنهاد یا سیاست، طرح، برنامه، پروژه، بخشی از قانونگذاری یا کارها و فعالیت ها جاری باشد (Pop et al,2004). اهمیت فعالیت های ارزیابی به اندازه ای می باشد که در بسیاری از کنفرانس های بین المللی در ارتباط با توسعه به گونه مستقیم و غیرمستقیم مورد تصریح قرار گرفته و مواردی مرتبط با آن تصویب می شوند. از آن جمله می‌توان به یکی از موارد تصویب شده در کنفرانس ریو در سال 1992 تصریح نمود که آمده می باشد:

«به مقصود توسعه و ارتقاء در بهره گیری هر چه بیشتر از ارزیابی‌های زیست محیطی، دولت ها و سازمانهای بین‌المللی مکلف هستند تا آن را (ارزیابی های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) بسان یک عنصر ضروری و جدایی ناپذیر از برنامه ریزی های توسعه ای قلمداد کرده و اثرات هر فعالیت و برنامه ریزی را ارزیابی نمایند(Bisset, 1995,5)». همچنین در پنجمین کنفرانس جهانی زمین (Agenda21) ارزیابی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه پایدار قلمداد شده می باشد (UN, 1997). هدف از ارزیابی به بیانی ساده، عقلانی کردن نظام تصمیم‌گیری و برنامه ریزی می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه