سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت بویژه در سکونتگاههای کوچک شهری شناخته می گردد. پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان بر مبنای سه مولفه عدالت اقتصادی(رفع فقر)، رفاه اقتصادی(کارایی و بهره وری) و ثبات اقتصادی(کاهش آسیب پذیری و  تنوع بخشی) مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل شاخص های پایداری اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه نشان داد:

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از لحاظ شرایط پایداری شاخص نرخ اشتغال جمعیت فعال، به ترتیب شهرهای امیرکلا و رامسر بالاترین نرخ اشتغال، و شهرهای زیراب، رستمکلا و نور پایین ترین نرخ اشتغال جمعیت را در بین شهرهای مورد مطالعه داشته اند. شاخص نرخ اشتغال زنان نیز تنها در شهرهای رامسر و امیرکلا در شرایط پایدار قرار داشته می باشد. به علاوه بالاترین نرخ بیکاری مربوط به شهرهای زیراب، رستمکلا و نور و کمترین نرخ بیکاری مریوط به شهرهای رامسر و نکا می باشد.

مطالعه و تحلیل وضعیت درآمد و نرخ پس اندار سالانه خانوار شهرهای مورد مطالعه مؤید شرایط ناپایدار اکثر شهرهای کوچک مورد مطالعه می باشد و  تنها در شهر نکا شاخص مورد نظر از شرایط مناسبی برخوردار می باشد. بیشترین درصد جمعیت واقع در زیر خط فقر نیز مربوط به شهرهای زیراب، امیرکلا و فریدونکنار بوده و شهرهای نکا، رامسر از شرایط بهتری نسبت به شهرهای دیگر برخوردار بوده اند.

یکی دیگر از شاخص های سنجش پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه، “سطح و تنوع عملکردی شهر در شاخص اقتصادی” می باشد. برای تعیین سطح کارکردی شهرهای کوچک مورد مطالعه، خدمات موثر و ویژه در بخش اقتصادی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، جایگاه این شهرها به لحاظ سطح عملکردی کل شهرهای مورد مطالعه تعیین گردید. از سوی دیگر یکی از عوامل مهم در تعیین پیچیدگی شهرها، تنوع کارکردی این مراکز می باشد و با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده حضور در سطوح برتر خدمات در بخش های اقتصادی ملاک تعیین تنوع قرار گرفت[1]. بر اساس نتایج بدست آمده، سطح و تنوع عملکردی شهر در شاخص های اقتصادی تنها در شهرهای نکا و رامسر از شرایط نسبتاً مناسبی برخوردار بوده اند و بقیه شهرهای مورد مطالعه این شاخص ها کاملاً ناپایدار بوده اند. به لحاظ ساختاربندی اشتغال در شرایط فعلی شهرهای کوچک استان از لحاظ ساختار اشتغال، به ترتیب گروههای فعالیت خدمات عمومی، کشاورزی و صنعت دارای بالاترین سهم از اشتغال می باشند.

[1] . این داده ها از نتایج طرح آمایش استان مازندران استخراج شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه