سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

این امر لزوم برنامه ریزی و هدایت آگاهانه، سازماندهی اساسی و طراحی مناسب شهری را به مقصود جلوگیری از به زیر ساخت و ساز رفتن زمین های کشاورزی افزایش داده می باشد. یکی از کارکردهای اساسی در برنامه ریزی شهری با در نظر داشتن رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، چگونگی و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده شهر می باشد، که در این شهرها کمتر به آن همت گماشته شده می باشد. در این راستا ایجاد مجتمع های مسکونی در نواحی با تراکم کم به عنوان راه حل اساسی برای حل مشکل مسکن شهری و محدود کردن گسترش فیزیکی شهر و جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با هدف حفظ زمین های باارزش کشاورزی قلمداد می گردد. بر این اساس، استقرار مازاد جمعیت در فضاهای خالی و محدوده شهر، نیازمند برآورده ساختن نیازهای معقول و منطقی ساکنان شهر و همچنین آسیب ندیدن کیفیت زندگی آنهاست؛ اگر این طور نباشد، توسعه نامتناسب باعث به مخاطره افتادن رفاه، آسایش و سلامتی شهروندان می گردد.

در نهایت با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از تحلیل وضعیت ابعاد پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه حاکی از وضعیت بهتر شاخص ها و مولفه های پایدری کالبدی در شهرهای ساحلی مورد مطالعه نسبت به شهرهای جلگه ای و کوهپایه ای می باشد.عواملی مانند درآمد بالای شهرداری ها بواسطه توریستی بودن این شهرها، اجرای طرح جامع شهری در این شهرها و سرانه مناسب برخورداری از انواع خدمات، زیرساختها و امکانات و تسهیلات شهری (که نقشی بی بدیل در ارتقاء پایداری کالبدی دارند) در شهرهای کوچک ساحلی باعث افزایش سطح پایداری کالبدی در این شهرها شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-2-5- پایداری شهرهای کوچک و ویژگی های مکانیفضایی

در اینجا پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه را در ارتباط با بعضی از ویژگی های مکانی- فضای مانند، جایگاه طبیعی، جمعیت و مرکز شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. مطالعه وضعیت پایداری محیطی در ارتباط با جایگاه طبیعی شهرهای مورد مطالعه بر اساس جدول(5-18) نشان می دهد که میانگین امتیاز پایداری در شهرهای ساحلی بیشتر از روستاهای کوهپایه ای و جلگه ای می باشد که نشان دهنده وضعیت پایداری مناسبتر شهرهای ساحلی نسبت به شهرهای مناطق کوهپایه ای و جلگه ای می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد