سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

مرحله اول: مرحله ورودی(شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها) بر اساس جایگاه استقرار شهرهای مورد مطالعه

به مقصود تدوین الگوی شناختی-کاربردی نهایی و ارائه استراتژی جامع پایداری برای شهرهای کوچک و مانند شهرهای مورد مطالعه، شناخت عوامل چهارگانه  SWOT در جهت رفع ضعفها و تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. از اینرو، هدف این مرحله سنجش محیط داخلی شهرهای مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، یعنی جنبه هایی که در راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری و اجرای تکلیف های آن مساعد یا بازدارنده می باشد، می باشد. و همچنین کندوکاو آثار محیط خارجی در شهرها به مقصود شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی می باشد که شهرهای مورد مطالعه در ارتباط با پایداری شهری با آن مواجه می باشد. خاطر نشان می گردد که در این قسمت سه مقوله استراتژیهای موجود، عملکردها و منابع توسعه شهرها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و مطالعه مجموعه عوامل محیط پیرامون ناحیه مورد مطالعه تحت عنوان فرصت ها و تهدیدهایی موجود و موثر بر شهرهای مورد مطالعه ر اساس جایگاه طبیعی این شهرها و در چارچوب ابعاد توسعه پایدار شهری به تبیین جدول های شماره 5- 28 و 29 فهرست شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج به دست آمده(جداول5-28 و 5-29) نشان می‌دهد که در شهرهای مورد مطالعه تعداد 10 نقطه قوت داخلی در برابر 15 نقطه ضعف داخلی و تعداد 10 فرصت خارجی در برابر 11 تهدید خارجی مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته می باشد. بدین ترتیب در مجموع تعداد 20 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها و 26 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت ها و تنگناهای پیش روی شهرها جهت توسعه پایدار شهری قابل شناسایی می باشد. لذا در یک جمعبندی و تحلیل ساده که نشان دهنده تعداد کمتر فرصت ها و قوت های شهرهای کوچک مورد مطالعه نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها در این شهرها می باشد، می توان گفت که آستانه آسیب پذیری این شهرها بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب درجهت رفع ضعف ها و تهدیدها با بهره گیری از  قوتها و فرصت ها می باشند.

مجموعه عوامل و معیارهایSWOT  که در بالای جداول زیر اظهار گردید، به عنوان مزیت ها و محدودیت های عمده شهرها جهت تعیین و اولویت بندی استراتژی ها از طریق پرسشنامه ها طراحی شده و در بین مسئولین و کارشناسان، وزن دهی گردید تا علاوه بر مشارکتی کردن این روش بتوان با کمی کردن آن، نتایج منطقی تر و اصولی تری بدست آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه