سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

امروزه دستیابی به پایداری از مباحث عمده کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. کشورهای در حال توسعه جهت جبران عقب ماندگی ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … و برای رسیدن به توسعه ای متعادل و همه جانبه که منجر به بهبود زندگی همه بشر ها گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه ریزی های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه ای هستند. بر اساس مطالعات انجام شده پایداری دارای ابعاد مختلف زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی می باشد. با این توصیف، به مقصود سنجش توسعه پایدار در شهرهای مورد مطالعه، چنانچه پایداری شهرهای کوچک به عنوان مفهومی که عوامل اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی را شامل گردد، لازم است تا سیستم فراگیر و همه جانبه ای از پارامترها مد نظر قرار گرفته گردد تا از این طریق توسعه پایدار شهرهای کوچک در سطح عمیقتری مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد، لذا پژوهش حاضر با هدف توسعه روش عملی ارزیابی و پایش پیشرفت به سوی توسعه پایداری شهری در شهرهای کوچک بر حسب کیفیت سیستم انسانی و طبیعی و با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و پیمایش در آغاز با نظر خواهی از اساتید، خبرگان و متخصصان امر(32 نفر)  به شیوه دلفی به ارائه شاخص ها و معیارهای مناسب(بومی شده) برای اندازه گیری پایداری شهری در شهرهای کوچک استان مازندران پرداخته شده می باشد. سپس با بهره گیری از شاخص های استخراج شده در قالب پرسشنامه های تدوین شده به صورت میدانی و با نظر خواهی از سرپرستان خانوار(420نفر) به ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت بسوی پایداری در شهرهای کوچک استان مازندران در یک محدوده زمانی مشخص با بهره گیری از ابزارهای سنجش پایداری هم زیرا بارومتر و رادار پایداری و با در نظر داشتن چارچوب انتخابی پژوهش که مبتنی بر ابعاد مهم پایداری که شامل بعد محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی می باشد به تحلیل این ابعاد در جامعه مورد مطالعه پرداخته و در نهایت با بهره گیری از تکنیک سوات به ارائه راهبرد مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در شهرهای نمونه پرداخته گردید. بر این اساس می توان نتایج زیر را در ارتباط با این پژوهش در نظر گرفت:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه