سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج الگوی برنامه ریزی استراتژیک پایداری شهرهای کوچک

همانگونه که در فصل قبلی ذکر گردید، یکی از روش های اصلی برای دستیابی به برنامه ریزی پایدار و تدوین الگوی های مناسب پایداری بهره گیری از فن SWOT می باشد. این تحلیل یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی استراتژیک جهت تطابق نقاط ضعف و قوت درونی با فرصت ها و تهدیدات بیرونی می باشد و روش تحلیلی نظام یافته ای را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی هایی که بهترین تطابق را بین آن ها ایجاد کند، ارائه می نماید. با در نظر داشتن مطالعه مقتضیات و شرایط شهرهای کوچک مورد مطالعه در جهت تبیین الگوی مطلوب و مناسب پایداری به مقصود نیل به پایداری توسعه در شهرهای کوچک کوهپایه ای ، جلگه ای و ساحلی استان اقدام به گردآوری و تحلیل اطلاعات در این خصوص گردید که نتایج حاصل با در نظر داشتن ماتریس تحلیلSWOT و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) در جدول شماره 7-2 ارائه شده می باشد.

نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی(جدول6-29) بیانگر این مطلب می باشد که الگوی استراتژیک برای شهرهای کوهپایه ای و جلگه ای با در نظر داشتن میانگین امتیازات نهایی به دست آمده از مجموع عوامل داخلی و  عوامل خارجی در در جایگاه ربع سوم  ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک، استراتژی بازنگری(WO) و شهرهای کوچک ساحلی در جایگاه ربع اول  ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک، استراتژی تهاجمی(SO) می باشد.

پس شهرهای کوچک ساحلی مورد مطالعه استان مازندران در «جایگاه شماره 1» یعنی وضعیت بکارگیری بهره گیری از فرصت های محیطی با بهره گیری ازنقاط قوت، قرار گرفته اند. که بایستی به مقصود حداکثر بهره گیری از فرصت های محیطی و  بکارگیری نقاط قوت و برتری ها از استراتژی های تهاجمی(SO) بهره جست. و شهرهای کوچک کوهپایه ای و جلگه ای در «جایگاه شماره 3» که بایستی با بهره گیری از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را (با ارائه استراتژی های بازنگریWO) کاهش داده یا آنها را از بین ببرند.

با در نظر داشتن مطالب فوق و ماتریس عوامل داخلی و خارجی و همچون ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک، برای هر کدام از شهرهای کوچک مورد مطالعه استراتژی های زیر انتخاب شده اند که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

استراتژیهای تعیین شده برای شهرهای کوچک کوهپایه ای و جلگه ای:

 

  • استراتژی بهینه سازی محصولات تولیدی و نفوذ در بازارهای منطقه
  • استراتژی تدوین ضوابط زیست محیطی برای جلوگیری از ناپایداری محیط
  • استراتژی توسعه خدمات عمومی و زیربنایی در شهر

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه