سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

ضرورت های در نظر داشتن شهرهای کوچک در فرآیند پایداری

تداوم طریقه شهرنشینی در 50 سال گذشته باعث شده می باشد که بیش از  نیمی از جمعیت جهان هم اکنون در مناطق شهری زندگی کنند. از نظر تعداد مطلق جمعیت، ساکنان مناطق شهری بین سالهای 1950 تا 2000 تقریباً چهار برابر(حدود 734 میلیون نفر به 758/2 میلیارد نفر) شده می باشد. به ویژه در دو دهه گذشته، جهانی شدن از طریق پیشرفت سیستم های حمل و نقل و ارتباطات این فرآیند را تحریک کرده می باشد و وجود فضای سیاسی مناسب و مثبت نسبت به جهانی شدن، یک اقتصاد جهانی با سطوح بی سابقه ای از شهرنشینی و تعدد شهرها نسبت به گذشته را ایجاد کرده می باشد (Cohen,1995).

پیش بینی شده می باشد که در 20 سال آینده (2010-2030) جمعیت جهان با نرخ رشدی در حدود 8/1 درصد در سال افزایش یابد. یعنی چیزی در حدود دو برابر رشد مورد انتظار برای کل جمعیت جهان (تقریباً یک درصد در سال). با این نرخ رشد، می توان انتظار داشت که جمعیت شهری جهان در طی 28 سال دو برابر گردد. تا سال 2030 جمعیت شناسان پیش بینی کرده اند که حدود 61 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند نمود که در آن وقت جمعیت شهری جهان حدود 5 میلیارد نفر خواهد بود. در واقع در آینده با یک سیاره ی شهری روبرو خواهیم بود (ibid). روی دیگر سکه شهرنشینی این می باشد که چنین پدیده ای به شکل متوازن و یا با توزیع یکسان جغرافیایی ظاهر نشده می باشد و گرایش به قطبی شدن دارد. تمرکز فزاینده جمعیت در تجمع های شهری بزرگ، از دیگر تبعات فضایی این طریقه می باشد که همکاری آشکاری با فرآیند جهانی شدن اقتصاد دارد. این چنین قطبی شدن و تمرکزگرایی جمعیت شهری، توازن نظامهای اسکان را بر هم می زند و بازسازی نظام سکونتگاهی را ضروری می‌سازد. رشد سریع و کنترل نشده این تمرکزگرایی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خاصی را به همراه داشته می باشد (تیتکانلو، 82:1380). لذا رشد سریع شهرهای بزرگ بویژه در کشورهای در حال توسعه، منجر به ظهور مسایلی مانند کمبود واحدهای مسکونی، بالا بودن اندازه بیکاری، معضلات اقتصادی، فقر، حاشیه نشینی، آلودگی زیست محیطی و غیره شده می باشد(کاندو، 2001، 15). همین امر خود موجب نابرابری خدمات و امکانات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی گردیده می باشد. بر همین اساس، عده زیادی از محققان عقیده دارند که بایستی برنامه‌ریزی های توسعه بر اساس تأکید بر پویایی سکونتگاههای کوچک شهری تهیه شوند، زیرا که با وجود امکانات و خدمات مشابه در این شهرها از مهاجرت های بی رویه روستاییان به کلان شهرها در سطح منطقه ای جلوگیری خواهد گردید و مهاجران، شهرهای کوچک و درجه دوم را برای زیست خود انتخاب می کنند. به هر حال، این شهرها نسبت به شهرهای بزرگ بار اقتصادی کم تری را بر خانوارها تحمیل می کنند و پیش روی انواع آلودگی های زیست محیطی که در کلان شهرها به گونه جدی وجود دارند، مصونیت بیشتری دارند. جذب مهاجران در شهرهای کوچک، با کند کردن طریقه افزایش جمعیت شهرهای بزرگ در تعدیل مسایل این قبیل شهرها کمک فراوان می کند. از طرفی، تأمین امکانات لازم در این شهرها، سیستم سکونتگاهی کشورهای در حال توسعه را متعادل و متوازن می سازد و این سیستم در توسعه اجتماعی-اقتصادی ملی تأثیر اساسی دارد. در نتیجه بدین ترتیب روابط شهر و روستا در مسیر توسعه همه سکونتگاه ها گسترش می یابد و با این دگرگونی، پایگاه بخش کشاورزی در ناحیه نیز تقویت می گردد(شکویی، 1377 :414).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه