سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر شهرهای کوچک در تعادل منطقه‌ای

سایت منبع

بنا به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران توسعه، توزیع مکانی نامتعادل جمعیت از موانع مهم توسعه منطقه‌ای به شمار می‌رود و توزیع متوازن جمعیت نیل به اهداف آبادانی ملی و منطقه‌ای را تسهیل می کند. براساس بسیاری از نظریه‌های توسعه منطقه‌ای، تمرکز نامتعادل جمعیت در چند کانون بزرگ و خالی بودن بخش‌های زیادی از سرزمین از جمعیت، موجب ایجاد دوگانگی و عدم تعادل زیست محیطی می گردد و در توسعه منطقه اختلا‌ل ایجاد می کند(ر.ش به فنی.ز ، 1382).

در کشورهای در حال توسعه، الگوی استقرار جمعیت و کانون‌های زیستی از نظام بهره‌گیری متناسب ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود تبعیت نمی‌کند و سیمای اسکان جمعیت، تصویر نامتعادلی را به دست می‌دهد. الگوی توزیع نامتوازن مراکز شهری، تأثیر بازدارنده‌ای بر طریقه توسعه شهری بر جای می‌گذارد به طوری که حوزه‌های اشتغال‌زا و پرتوان با جذب نیروی کار بیشتر و حوزه‌های کم رونق و کم توان با نیروی کار کمتری مواجه‌اند.
در این بین، شهرهای کوچک با زمینه‌سازی و فراهم‌آوردن شرایط مساعد، می‌توانند در برقراری یک نظام منظم و منطقی سلسله مراتبی از حیث جمعیت و کارکرد در یک منطقه، موفق باشند. با تقویت و توسعه این شهرها، ظرفیت پذیرش جمعیت آنها افزایش می‌یابد و به سبب قرار گرفتن بر سر راه مهاجرت‌های روستایی این جریان مهاجرتی را به سوی خود و نقاط شهری کوچک دیگر، هدایت می‌کنند.

با در نظر داشتن موارد یادشده، می‌توان گفت یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین اقدام‌ها در ارتباط با تقویت و بهبود شرایط زیست و جذابیت شهرهای کوچک، در نظر داشتن زیرساخت‌ها و امکانات توسعه‌ای در این شهرهاست؛ عدم در نظر داشتن این مسایل می باشد که همواره این شهرها را فاقد بازدهی و صرفه مناسب اقتصادی برای سرمایه‌گذاری می کند. این در حالی می باشد که در طرح پایه آمایش سرزمین اسلا‌می‌ایران(1364)، راجع به ایجاد صنایع در امور تولیدی در این شهرها تأ کید شده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه