سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

–  دیدگاههای موجود درمورد توسعه پایدار

دیدگاه‌های مختلفی در زمینه توسعه پایدار وجود دارند که هر یک تحلیل خاص خود را از مبحث توسعه پایدار ارائه می نمایند. این دیدگاه ها، براساس چارچوب فکری خود، عوامل ایجاد کننده بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را شناسایی و مبتنی بر همین عوامل نیز اقدام به ارائه راه حل های مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار می نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مکاتب فکری متفاوت و متعددی در ارتباط با توسعه پایدار قابل تشخیص هستند این مکاتب و تفکرات را می‌توان در طیفی از تفکرات مدرنیسم تا رادیکالیست های تندرو طبقه بندی نمود. در این طیف گروههای مختلف فکری جای دارند که هر یک به مجموعه ای از اصول و قواعد تأکید می ورزند و مبتنی بر این نکات، از یکدیگر قابل تفکیک هستند. در اینجا بعضی از توجه‌های اصلی در حوزه توسعه پایدار که هر کدام در ارتباط با سوالهای موجود در این حوزه دارای پاسخ های مشخص و متفاوتی هستند، مورد بحث و واکاوی قرار می‌گیرند. به گونه کلی، دیدگاههای موجود در ارتباط با توسعه پایدار را می‌توان به سه دسته تقسیم بندی نمود:

الف) دیدگاههای مدرن

ب) دیدگاههای میانه

ج) دیدگاههای ساختارگرا.

هر کدام از این دیدگاه‌ها مشتمل بر مجموعه‌ای از تئوری ها هستند که چارچوب نظریه‌ای، فکری و برنامه‌ای آنها را تشکیل می دهد. (شکل شماره 2-3)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه