سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط گرایی با محوریت بازار[1]: محیط گرایی مبتنی بر اصول بازار در واقع معادل تفکر توسعه پایدار مبتنی بر لیبرالیسم می باشد. این تفکر دارای مجموعه قواعدی می باشد که افرادی زیرا گلسو و لاور[2] آن را محیط گرایی بازار می نامند. این مجموعه عقاید عبارتند از: سودگرایی، فردگرایی و بشر محوری. این تفکر برای بازار به عنوان ابزار دستیابی به توسعه پایدار تأکید خاص نموده و معتقد می باشد با بکارگیری مکانیسم بازار ارتباط بین مردم و ارتباط آنها را با محیط طبیعی تنظیم و کنترل نماید(Adams, 2001 :109).

این رویکرد در پیوند با توسعه، رشد و پیشرفت های تکنولوژی در اقتصاد بازار آزاد به عنوان اصلی اساسی پذیرفته شده می باشد. در این رویکرد موفقیت و کارایی و توانمندی ارزشهای مکانی بازار به کارکردهای محیطی و اقتصادی آن وابسته می باشد. استدلال این رویکرد در کوشش برای همسویی و طرفداری از تعاریف WCED[3] می باشد. این رویکرد بر این باور می باشد که با تغییر شکل اقتصاد همانند تحلیل هزینه و فایده امکان توجیه ارزش ها و معیارهای محیطی و اطمینان از برخورداری نسل آینده از مواهب و امکانات همانند مردم معاصر هست. (Jennifer A. Elliot, 1994,112).

مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد، حکمفرمایی شرایط بازار موجب می گردد که در صورت کمیاب شدن منابع طبیعی، قیمت آن افزایش یابد، این امر باعث خواهد گردید تا نخست مصرف آن بهینه شده و در مصرف آن صرفه جویی به اقدام آید. دوم آنکه قیمت، انگیزه‌های لازم برای دستیابی به منابع جایگزین را فراهم می‌آورد. سوماً آنکه قیمت ها عاملی می باشد که تکنولوژی برای بهره گیری بهتر و یا ایجاد و اصلاح منبع مذکور بهره گیری گسترده‌ای به اقدام می آید و با در نظر داشتن این که در بکارگیری تکنولوژی هزینه ها اصلی انکارناپذیر می باشد، افزایش قیمت باعث توجیه اقتصادی این موضوع شده و لذا با تکنولوژی امکان حل مشکل ایجاد شده به وجود خواهد آمد. بر این تفکر انتقادات بسیاری وارد می باشد که عمده ترین آنها متوجه مکانیسم بازار می باشد.[4]

[1] – Market Environmentalism.

[2] – Glesso and Lawer.

[3]. Report of the World Commission on Environment and Development

[4] – برای مطالعه بیشتر ر.ش به Adams.W.M. Green Development Rutledge,2001,P110.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد