شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نوگرایی اکولوژیک: نوگرایی اکولوژیک ریشه در تفکرات مدرنیسم دارد و از لحاظ طیف و نوع در نظر داشتن مسایل زیست محیطی می‌توان آن را غیر از طیف فکری فن محورانه[1] طبقه بندی نمود. نوگرایی اکولوژیک دیدگاهی می باشد که خطرات اکولوژیکی ناشی از عدم واقع بینی و جامعیت بازار را تشخیص داد و عقیده دارد که نوگرایی سرمایه‌داری دارای پتانسیل خود اصلاحی می باشد. منشاء نوگرایی اکولوژیکی عبارت می باشد از یک برنامه تنظیم شده جهت‌دار که توسط دولت آلمان در واکنش به بارانهای اسیدی در دهه 1980 و ژاپن در دهه 70 به کار گرفت. نوگرایی اکولوژیکی از اواسط دهه 1980 در تداوم برنامه پذیرش دستور 21 تبدیل به رویکرد غالب گردید (Adams.W,2001,P110). با عنایت به این بنیانهای فکری اساس تفکرات آنها را به تبیین زیر می‌توان تشخیص داد:

1) تأکید بر اصلاح تا تغییر (پذیرش روندهای رشد و توسعه موجود)

2) تأکید بر تأثیر تکنولوژی در حفظ و طرفداری از محیط زیست

3) پذیرش تأثیر بازار علیرغم انتقادات از عملکرد آن

4) تأکید بر عقلانیت

مبتنی بر تئوری عمومی نوسازی، جامعه به دو بخش سنتی و مدرن تفکیک می گردد. مبحث تئوری مدرنیسم بر برشماری ویژگیهای جوامع سنتی و مدرن و نحوه گذار از یک جامعه سنتی به جامعه مدرن متمرکز می باشد.

نوگرایان اکولوژیک دارای دیدگاه اصلاح‌گرایانه‌اند که خطرات اکولوژیک ناشی از عدم جامعیت بازار را درک اما در درون ساختار سرمایه‌داری ویژگی‌هایی هست که به آن خصیصه اصلاح‌گرایانه می‌دهد. به همین دلیل نیز اسپارگرن و مول[2] اعتقاد دارند که مبتنی بر نوسازی اکولوژیکی امکان غلبه بر بحرانهای زیست محیطی بدون ترک مسیر نوسازی هست. (Adams,2001,p.112)

بطن تفکرات نوگرایان اکولوژیک را الگوهای فن محورانه تشکیل می‌دهد. نوسازی اکولوژیک فرض می کند که طریقه نوسازی سرمایه‌داری را می‌توان از طریق تنظیم دقیق بازار، دولت و تکنولوژی اصلاح نمود. لذا رویکردی فن محور به شمار می رود که به دنبال بهبود برنامه‌ریزی، مدیریت و تنظیم و بهره برداری بهتر بشر از محیط می باشد. نوسازی اکولوژیکی فرض بر تداوم رشد اقتصادی سرمایه داری دارد اما با دقت به تنظیم موارد تکنولوژیکی و مرزها می پردازد. بر این مبنا، هاجر[3] عنوان می کند که نوگرایی اکولوژیکی نیازمند مفاهیم علمی اجتماعی و اقتصادی خاص می باشد که موضوعات زیست محیطی را قابل محاسبه ساخته و انتخاب های اجتماعی عقلایی را تسهیل کند. (Ibid,p.136-111)

[1] – Techno centrist.

[2] – Sparbaren & Mol.

[3] -Hajer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه