سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه طریقه شهرنشینی در جهان به روندی فراگیر تبدیل شده و پیش بینی های سازمان ملل حاکی از آن می باشد که تا سال 2030 حدود 60 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند نمود. در شرایط کنونی تاریخ توسعه تمدن بشری با تاریخ توسعه شهری گره خورده می باشد. هر گونه خللی در طریقه توسعه پایدار شهرنشینی و شهرها، باعث نابسامانی در کیفیت زندگی ساکنین آنها خواهد گردید. لذا هدایت طریقه توسعه شهرها به سمت و سوی پایداری، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده می باشد. اما متاسفانه روندها در سراسر جهان اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم حاکی از این می باشد که شهرها در اکثر نواحی جهان و نظام شهرنشینی جهانی در وضعیت پایداری قرار ندارند. فقر، بیکاری، آلودگی اتمسفر، لیتوسفر و بیوسفر، معضلات و بیماری های جسمی و روحی، تهدید زندگی سایر زیستمندان کره زمین و همچنین تهدید زندگی ساکنان روستاها و شهرهای کوچک، تنها بخشی از مشکلاتی هستند که طریقه کنونی توسعه شهری جهان ایجاد کرده می باشد. اما به گونه قطع مناطق گوناگون جهان در ایجاد این معضلات دارای سهم های متفاوتی هستند و در این بین سهم شهرهای کشورهای پیشرفته به گونه کل و شهرهای بزرگ و کلانشهرها هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای جهان سوم به گونه خاص چشمگیر می باشد. به علاوه، کمیت و کیفیت و ماهیت مسائل و معضلات نیز در مناطق گوناگون جهان دارای تفاوت های ماهوی می باشد. در این بین مسائل و معضلات شهرنشینی و شهرهای کشورهای جهان سوم نسبت به کشورهای پیشرفته به دلیل قرار داشتن در دوران گذار و سرعت تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای ماهیت پیچیده‌تری می باشند. لذا هر اقدامی در جهت برنامه ریزی و بسامان کردن طریقه توسعه شهری این کشورها بایستی با ارزیابی دقیقی همراه باشد(ر. ش به: حسینی، 1389: 25).

به دلیل تمرکز قابل توجه اندیشمندان و صاحبنظران در مطالعات شهری-منطقه ای بر رویکرد و سیاست تقویت و توسعه شهرهای کوچک از هر دو جنبه ساختار درونی و اثرات کارکردی آنها بر حوزه های محلی و منطقه ای، حجم بالایی از دیدگاهها و نظریه ها در این زمینه تولید شده می باشد که در این فصل به اختصار به مهمترین آنها و علت های تعدیل و تلفیق آنها به مقصود دست یابی به نظریه ای واحد و پایه در پژوهش حاضر، پرداخته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با نظر به اینکه شهرهای کوچک در نظام شهری کشورهای جهان سوم و بخصوص ایران، هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ جمعیت دارای وزن و جایگاه قابل توجهی هستند، در نظر داشتن آنها در جهت پایداری نظام اسکان کشورها، انتشار امواج توسعه به پهنه سرزمینی و مناطق محروم و پایداری توسعهء کلانشهرها و شهرهای بزرگ ضروری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه