سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

بطور کلی در کشور ما، در نظر داشتن سطوح سلسله مراتبی، تقسیمات سیاسی کشور و سطوحی که در مقیاس ملی حکمفرما بوده و هست و با در نظر داشتن تعداد شهرها و جمعیت آنها در یک توجه کلی می توان شهرهای کشور را به سه سطح شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم نمود، اما از آنجایی که در درون هر کدام از این سطوح شهری تفاوتهای جمعیتی و اختلاف عملکردی ملاحظه می گردد، می توان شهرهای ایران را در یک توجه ساده به پنج گروه 1- کلانشهر تهران، 2- کلان شهرهای منطقه ای با جمعیت 1 میلیون نفر، 3- شهرهای بزرگ مراکز استانی بین 250 تا یک میلیون نفر، 4- شهرهای میانی با جمعیت 50 تا 250 هزار نفر و 5- شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر تقسیم نمود(نظریان،1386 :36).

به گونه کلی،  گرایش به بهره گیری از معیار جمعیتی در میان اکثریت اندیشمندان و صاحب نظران برای تعریف شهر کوچک و میانی به این دلیل می باشد که آمارهای جمعیتی در اکثر کشورها، تنها منبع موجود و قابل اعتماد می باشد. اما همانگونه که عنوان گردید، بهره گیری از معیارهای عملکردی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … خواهد توانست به ما در شناخت و فرق شهرهای کوچک کمک شایانی بنماید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-2- جایگاه شهرهای کوچک در تعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت

سایت منبع

بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند که یکی از موانع مهم در برابر توسعه  اقتصادی- اجتماعی همه جانبه، توزیع فضایی نامتعادل جمعیت می باشد، نه رشد جمعیتی بیش از حد(بابایی، 1382: 64). توزیع متوازن تر جمعیت، نیل به اهداف و آبادانی ملی و منطقه ای را تسهیل خواهد نمود. طبق این نظریه، تمرکز نامتعادل جمعیت در چند کانون بزرگ، موجب بروز دوگانگی و حالت وابستگی شده و باعث ایجاد و اختلال در یکپارچگی و وحدت ملی و منطقه ای خواهد گردید. در کشورهای در حال توسعه، الگوی استقرار جمعیت و کانون های زیستی از نظام بهره ‌بری متناسب ظرفیت ها و استعدادهای موجود تبعیت نکرده و سیمای اسکان جمعیت تصویر نامتعادلی به دست می‌دهد. الگوی توزیع نامتوازن مراکزشهری، تأثیر باز دارنده ای بر طریقه توسعه شهری بر جای گذاشته می باشد به طوری که حوزه های اشتغال زا و پر توان (قطب های متمرکز) با جذب نیروی کار و حوزه های  بی رونق و کم توان با دفع آن مواجه اند.  یکی از راهبردهای مهم توسعه شهرهای کوچک، هدایت جریان های مهاجرتی به این شهرهاست. زیرا اغلب کشورهای رو به رشد عقیده دارند عدم تعادل و توازن در اسکان جمعیت کشورشان ناشی از جریان نامطلوب و غیر منطقی مهاجرت ها به سمت شهرهای بزرگ می باشد. در واقع شهرهای کوچک با زمینه سازی و فراهم آوردن شرایط مساعد می توانند در برقراری یک نظام منظم و منطقی سلسله مراتبی از جمعیت و کارکرد در یک منطقه، موفق باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه