شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سرور و موسوی(1390) در مقاله ای با عنوان “ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی” با بهره گیری از مدلهای کمی برنامه ریزی مانند تصمیم گیری های چندمعیاره تاپسیس، ضریب آنتروپی و ضریب پراکندگی وبا بهره گیری از 50 شاخص جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی ، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی به ارزیابی 36 شهر استان آذربایجان غربی پرداخته اند. نتایج پژوهش بیانگر توسعه شهرهای بزرگ و عدم توسعه شهرهای کوچک می باشد .همچنین به لحاظ توسعه کلی، الگوی فضای ناحیه ای در پهنه استان، الگوی مرکز- پیرامون می باشد. یعنی هرچه قدر به طرف شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی، اداری و اقتصادی نزدیک تر شویم شهرها توسعه یافته تر می شوند.
  • عبدالله رازدشت(1390)، در پایان نامه خود با عنوان ” تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری در شهرهای کوچک مورد: شهر دهدشت” به ارزیابی و تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری در ابعاد محیطی، اقتصادی-اجتماعی و کالبدی شهر دهدشت در شهرستان کهگیلویه و بویراحمد و مقایسه این شاخصها با مناطق شهری کشور پرداخته می باشد. این شهر بر اساس سرشماری سال 1385، 54902 نفر جمعیت داشته می باشد. نوع پژوهش در این پایان نامه کاربردی-توسعه ای و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی می باشد و از مدلهای کمی سطح بندی(تصمیم گیری) نظیر AHP& TOPSIS و آزمون های ویلکاکسون و علامت تک نمونه ای در محیط SPSS بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر دهدشت به لحاظ شاخص های توسعه پایدار(زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) از وضعیت همگونی برخوردار نمی باشند. این وضعیت ناشی از عدم توزیع عادلانه فرصت ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، زیرساختی و ناکارآمدی برنامه ها و سیاست های اجرایی در سطح مناطق گوناگون شهر می باشد که این عوامل نابرابری ها را روزبروز تقویت می کند. در نهایت راهبردهایی زیرا توزیع فرصت های برابر منابع، ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی ساکنان، ترفیع نماگرهای توسعه و مدیریت کآرامد به عنوان راهبردهای اساسی برای توسعه و پایداری شهر دهدشت ارائه گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه