عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ابزارهای ارزیابی یکپارچه.

سایت منبع

در این مقاله همچنین ابزارها بر اساس تمرکز و تأکیداتشان و نیز سطح ادغام و ترکیب نظام‌های اجتماعی، اقتصادی-طبیعی تقسیم بندی شده اند(Barry,2007).

  • میشل[1] در پژوهشی با عنوان “پایداری ناحیه ای: ابزارهای موجود برای ارزیابی پایداری، چگونه در مقیاس ناحیه ای بکار گرفته می شوند”. به دنبال تدوین یک روش شناسی ویژه برای ارزیابی پایداری در سطوح ناحیه ای می باشد و نتیجه گرفته شده می باشد که ارزیابی و مدلینگ پایداری در سطوح ناحیه ای به عنوان مقیاس بهینه فضایی در فهم و درک پایداری از اولویت بیشتری برخوردار می باشد. این پژوهش به مطالعه اندازه اثرگذاری روش های ارزیابی هم زیرا روشهای جای پای اکولوژیکی، ارزیابی رفاه، ارزیابی سلامت اکوسیستم، کیفیت زندگی و در دسترس بودن منابع طبیعی در سطوح ناحیه ای می پردازد و هر کدام از روشها و مدلهای فوق، در جنوب شرقی ناحیه کویینزلند که به علت های تنوع جمعیتی، اقتصادی و محیطی به عنوان نمونه موردی انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار می گیرند. کاربرد هر کدام از این روشها برای ارزیابی پایداری منطقه ای با بهره گیری از “جدول معیارهای ارزیابی” که متغیرهای مرتبط در آن جمع آوری شده، انجام گرفته می باشد. در پایان و پس از بکارگیری و آزمایش هر کدام از مدلها در سطح ناحیه ای به این ختم می گردد که هیچ کدام از روشهای فوق به تنهایی از کارآمدی لازم برای ارزیابی پایداری در سطح ناحیه ای برخوردار نبوده و تدوین و طراحی روش های جدید ضروریست. اگر چه از میان پنج روش فوق، روش ارزیابی رفاه از کارآمدی بیشتری در مقایسه با سایر روشها برخوردار می باشد؛ لکن بکارگیری این روش مستلزم وجود داده ها و شاخص های فراوانی می باشد که خود مانند محدودیت های فراروی مطالعات منطقه ای می باشد و لذا مدل بارومتر پایداری به دلیل در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز به عنوان یک مدل پایه ای در حوزه های با تنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح شده می باشد(Michelle, 2008).
  • کاندیلی[2](2009) در مقاله” سنجش و ارزیابی توسعه پایدار؛ شاخص های مرکب برای جزیره اژه شمال، یونان” با بهره گیری از تحلیل سیستمی و ترکیب معرفهای مختلف کوشش در سنجش پایداری این منطقه دارد. عملیاتی کردن مفهوم توسعه پایدار، بستگی به تحلیل های عمیق درون سیستمی عواملی که مربوط به مسائل و معضلات اقتصادی، اجتماعی و محیطی می گردد، دارد. در این پژوهش شاخص نهایی توسعه پایدار بر اساس ترکیب سه بعد پایداری ارائه شده می باشد(kandyli,2009).

[1]. Michelle

[2] Julia kandyli

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه