سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار ( Sustainable Development): توسعه ای که نیازهای کنونی نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های آینده در تامین نیازهایشان برطرف می کند(WCED,1987). و یا فرایندی از تغییر که ضمن حفاظت از منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز نسل های بعدی، کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد(UNCHS.1996:43). توسعه ی پایدار، فرایند مداوم و پیوسته ی تغییر و سازگاری که در آن بهره وری از منابع، جهت سرمایه گذاریها، محور های توسعه فنی و تکنولژیکی و تغییرات نهادی در هماهنگی با هم بوده و توانایی نسل کنونی و نسل های آینده را در برخورداری از نیازهایشان و دستیابی به آرمانها و آرزو هایشان ارتقا می بخشد(Estes,1993:1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه پایدار شهری ( Urban Sustainable Development): شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند(Hall,1993:22). توسعه پایدار شهری فرایندی می باشد خلاق، متغیر، پویا و مبتنی بر مشارکت که هدف نهایی آن ارتقا کیفیت زیست شهروندان می باشد. اما در این فرایند، منافع هیچ بخشی از سیستم به هزینه سایر بخش ها تأمین نمی گردد.

سایت منبع

شهرهای کوچک(small city): می توان گفت هنوز تعریف دقیقی از شهرها بر مبنای اندازه و اندازه جمعیت ارائه نشده می باشد و شهر کوچک، میانی و بزرگ تعریف روشنی ندارند و در نقاط مختلف، تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد(زبردست،1383 ) و ( رضوانی و همکاران، 1386). با این تفاصیل در بسیاری از موارد در تعریف شهر کوچک، بر اندازه و اندازه جمعیت تأ کید می گردد و آن نیز اکثراً به دلیل محدود بودن اطلاعات در مورد دیگر ویژگیها و خصوصیات و امکان تعریف جامع این شهرها با معیارهای اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آمریکا شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر شهر کوچک محسوب می شوند(& Hoene, 2003  Brennan)، چنانکه شرانک و فرانس ورث نیز شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر را شهر کوچک به حساب آورده اند        (1999Schrank & Farnsworth,). در بلغارستان شهرهای با جمعیت کمتر از ده هزار نفر(National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria, 2003: 2)، و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اغلب شهرهای بین  5000 تا 20000 نفر شهر کوچک محسوب می شوند(Bell and jayne ,2006)، و از نگاه سازمان ملل شهرهایی با صد هزار سکنه و کمتر از آن شهر کوچک محسوب می شوند (فنی،1382 :14). در ایران هیچ تعریف رسمی برای طبقه بندی شهرها وجود ندارد و بنا بر ماهیت موضوع شهر کوچک جمعیتی از چند صد نفر تا پنجاه هزار و بعضاً تا صد هزار نفر را در بر می گیرد (زبردست،1383). در طرح کالبدی ملی نیز به تبعیت از معیارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل، شهرهای زیر 50‌‌ هزار نفر به عنوان شهر کوچک قلمداد گردیده می باشد(ایزدی خرامه، 1378، 138). نظریان نیز در یک تقسیم بندی شهرهای ایران شهرهای کوچک را شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر می داند. مقصود از شهر کوچک در این پژوهش نیز شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه