سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه و ادبیات پژوهش

در مطالعه ادبیات پژوهش با در نظر داشتن ماهیت موضوع مورد مطالعه در گام اول مطالعاتی مد نظر قرار گرفتند که حول محور مباحث توسعه پایدار و پایداری شهری انجام شده بودند و در این راستا مطالعات انجام شده هم در سطح بین المللی و هم سطح ملی مورد بهره گیری قرار گرفتند. در گام بعدی مطالعات انجام شده حول محور موضوع شهرهای کوچک مورد اهتمام قرار گرفت. مطالعات انجام شده در حوزه این شهرها، اکثراً به مطالعه تأثیر منطقه ای آنها پرداخته اند و به پایداری کیفیت زندگی و فعالیت در این شهرها توجه چندانی نشده می باشد. از سوی دیگر، مطالعات صورت گرفته در خصوص پایداری شهری نیز اکثراً شهرهای بزرگ و کلانشهرها را مورد اهتمام خود قرار داده اند و جایگاه شهرهای کوچک در این مطالعات خالی می باشد. تاکنون هیچگونه مطالعه ای به گونه خاص به مطالعه الزامات و اهمیت پایداری ساختار درونی شهرهای کوچک نپرداخته می باشد و جایگاه چنین پژوهش هایی در ادبیات پایداری شهری در کشور خالی می باشد.

بطور کلی، مطالعه و سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش، مستلزم مطالعه پژوهش ها در سه حوزه مختلف می باشد:

  • پژوهش های موجود در ارتباط با پایداری و توسعه پایدار شهری و ارزیابی آنها؛
  • پژوهش های موجود در ارتباط با جایگاه و اثرات کارکردی شهرهای کوچک در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛
  • پژوهش های موجود در ارتباط با ارزیابی پایداری ساختارهای داخلی شهرهای کوچک.
  • سایت منبع

و همانگونه که سوابق ذیل نشان می دهند، در بند سوم کمترین حجم مطالعات دیده می گردد. در ادامه چکیده ای از سوابق مطالعاتی و پژوهشی در حوزه های فوق به تفکیک منابع داخلی و خارجی ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه