عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و واژه های پایه:

      پایداری (Sustainability ): پایداری در معنای کلی خود به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هرسیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می گردد، بدون اینکه در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته می باشد و یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد برروی آن  ها، به ضعف کشیده گردد. از سوی دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موقعیتی می باشد که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می کند. به بیانی دیگر پایداری سیستم به گونه کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط می باشد و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر می باشد، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم بایستی یک فرایند و حساس باشد. پس سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به ارتباط سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون نیازمند می باشد تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار اقدام کند(زاهدی،47:1385).

      همچنین پایـداری مفهومـی می باشد که در پی طـرح توسـعۀ پایـدار بـه عنوان الگووارۀ جدیدی در جهان مطرح گردید و ریشه های این در نظر داشتن نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اقتصادی- اجتماعی از منظر اکولوژیک بر می گردد. این الگووارۀ نوپا به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامند و تنها فرآیند توسعه ای را می پذیرد که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش(Carrying Capacity) نظام های پشتیبان حیات منجر گردد.

پایداری شهری (Urban Sustainability ): پایداری شهری بعنوان مفهوم تکمیلی در کنار توسعه پایدار شهری ارائه شده می باشد. اگر پایداری را توانایی یک سیستم برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود بدانیم، توسعه پایدار فرایندی می باشد که منجر به ایجاد وضعیتی پایدار می گردد. با این تفاصیل به نظر می رسد که هر دوی آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان می باشد. نکات کلیدی که در پایداری شهری بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:  1- تاکید بر روی فرایند و نه نتیجه2 -تاکید بر زمینه های جغرافیایی، ابعاد مکانی و دانش بومی به جای تاکید بر نتایج قطعی و از پیش مشخص5- تاکید بر ظرفیت سازی محلی برای مدیریت پیامد های ناخواسته و نامطلوب ناشی از شوک ها و تغییرات محیط جهانی. پس پایداری شهری بخش جداشدنی از پایداری جهانی می باشد که در صدد آزمون شهرنشینی در درون فرایند های پویا و پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اکولژیکی تولید کننده رشد شهری به گونه ای پایدار و ناپایداراست(National Science Foundation.2000:12)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه