عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

در مجموع می توان گفت که مطالعه سابقه مطالعاتی و پژوهشی در حوزه پایداری و شهرهای کوچک اعم از داخلی و خارجی بیانگر موارد زیر می باشد:

  • در بسیاری از مطالعات صورت گرفته، مقیاس منطقه‌ای به عنوان مقیاس بهینه برای مطالعه، مطالعه و رصد مستمر پایداری پیشنهاد شده می باشد.
  • در بیشتر این منابع به تفاوت های مکانی-فضایی و تأثیر آنها بر روی اندازه پایداری تأکید چندانی صورت نگرفته می باشد. در حالی که به نظر می رسد این تفاوت ها تاثیر بالایی بر روی پایداری حوزه های مطالعاتی خود داشته باشند و ما در این رساله بر این جنبه ها تأکید داریم.
  • بیشتر مطالعات معتبر که توسط نهادهای بین المللی و متخصصان صورت پذیرفته شده تأکید خاصی بر طراحی مجموعه شاخص‌های ویژه دارند تا از این رهگذر فرایند سنجش پایداری و ارزیابی عوامل موثر بر آن از حداکثر اعتبار برخوردار باشد که این خود می تواند مبنایی برای اعتبار بخشی و آغاز مطالعه حاضر باشد.
  • پایداری شهرهای کوچک به عنوان کانونهایی با ویژگی های منحصر به فرد داخلی با هدف ارتقای جذابیت درونی آنها، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و اکثر مطالعات بر روی تأثیر منطقه ای شهرهای کوچک متمرکز شده اند.
  • سایت منبع

  • بخش گسترده‌ای از مقالات معتبر در حوزه پایداری بر روی ابداع و آزمون روشها و ابزارهای موثر برای ارزیابی پایداری تأکید نموده اند که این روشها می تواند در مطالعه حاضر مورد بهره گیری قرار گیرد.

بر این اساس می توان گفت در این پژوهش با بهره گیری از تجارب و دیدگاههای مطرح شده و در راستای بومی سازی و تکمیل آنها، علاوه بر تدوین مجموعه تلفیقی از مفاهیم و نظرات علمی،  شاخص‌های مناسب و مرتبط با ارزیابی پایداری شهرهای مورد مطالعه شناسایی و بکار گرفته می گردد. در انتها بر مبنای نتایج و یافته های پژوهش و نیز بر اساس نظرات جامعه محلی(کارشناسان) به جمع بندی و تدوین الگو و استراتژی‌های ویژه شهرهای کوچک مورد مطالعه اقدام می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد