عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ایجاد و استقرار صنایع در شهرهای کوچک(دارای کمتراز50 هزار نفر جمعیت در وضع موجود) نسبت به سطوح دیگر مراکز شهری اولویت کمتری داردزیرا؛

1)شهرهای کوچک اغلب فاقد امکانات و زیربناهای لازم هستند و توسعه صنعتی این شهرها مستلزم آن می باشد که منابع محدود به جای صرف در راه تولید، به مصرف امور حاشیه ای و جنبی تولید برسد.

2)زیرا بافت اقتصادی این شهرها بیشتر مبتنی بر کشاورزی می باشد، توسعه صنعتی این شهرها، بدون تقویت درآمد بخش کشاورزی ممکن می باشد به این بخش لطمه وارد بیاورد. پس جریان جمعیت دار کردن و جاذبیت بخشیدن به شهرهای کوچک بایستی محدود به ایجاد صنایع کوچک و متنوعی باشد که به گونه عمده در ارتباط با رفع نیازهای محلی و ایجاد اشتغال مفید و موثر باشد و بخش معدن نیز با تحرک اقتصادی خود می تواند در این راستا تأثیر فعالی در شهرهای کوچک اعمال نماید. به بیانی دیگر، توزیع و اسکان متوازن وسلسله مراتبی جمعیت در یک منطقه مستلزم تزریق امکانات، خدمات و ایجاد تحرکات و جریانات اقتصادی از طریق بهبود بخشیدن به زیرساختارها و امور پایه به ویژه در شهرهای کوچک و میانی می باشد که این طریقه خود تمرکززدایی از مادر شهر را نیز تسریع می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-3- تأثیر و کارکردهای شهرهای کوچک در فرآیند توسعه

با تقویت شهرهای کوچک و حتی میانی و عطف در نظر داشتن سوی آنها در نظام برنامه ریزی اسکان و توسعه، این شهرها خواهند توانست عملکردهای متنوعی را عهده دار شوند. بعضی از این کارکردها عبارتند از:

  سایت منبع

 • رفع عدم تناسب ها در سازمان فضایی سرزمین؛
 • فراهم ساختن توزیع عادلانه فرصت های شغلی و اقتصادی و دسترسی عادلانه به امکانات؛
 • عملکرد تسکینی، با هدایت انحراف فشارهای توسعه از شهرهای بزرگ و کاهش معضلات آنها؛
 • امکان بهره گیری مناسب از امکانات بالقوه منطقه و تحریک فعلیت یابی توانهای موجود در آنها؛
 • تغییر الگوهای مهاجرتی مستقیم به الگوهای مهاجرتی پلکانی؛
 • کمک به توسعه حوزه های روستایی پیرامون این مناطق از طریق تقویت فعالیت های اقتصادی مرتبط با حوزه نفوذ در این شهرها و گسترش صنایع تبدیلی؛
 • کمک به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون (امکچی، 1383).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه