سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرهای کوچک و توسعه پایدار

سایت منبع

در طول تاریخ بشری، عصر حاضر بیشترین بهره برداری محیطی را یه دلیل تقاضا، عملکرد و توسعه شهرها و شهرنشینان به خود دیده می باشد. شهرها و به گونه عمده شهرهای بزرگ و متوسط (در مقیاس جمعیتی) گرهگاهها و کانون های بیشترین برخورد و تأثیر بر طبیعت می باشند و توسعه پایدار که به نحوی این ارتباط تا حدی ناسالم را زیر سوال می برد، موضوع تفکر برانگیز مباحث توسعه ای اخیراست. اغلب مباحث راجع به توسعه پایدار، توسعه ای می باشد که نیازهای موجود جامعه را بدون به خطر انداختن توانمندیهای آتی یرای رفع نیازهای بشری، برآورده می سازد.

چنانچه مطالعه و بررسیهای محققان در کشورهای جهان نشان می دهد، شهرهای کوچک یکی از موفق ترین نمونه سکونتگاهی در زمینه تحقق توسعه پایدار می باشد. چراکه با پایداری ساختار درونی در این شهرها می توانند به عنوان مراکز خدماتی برای شهرکها و روستاهای اطراف خود، اغلب خصایص پایداری را نیز  ارائه و انتقال دهند، هرچند در این کانون سکونتگاهی، شرایط محلی به گونه قابل توجهی تغییر می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری از شهرهای کوچک در سطح جهانی، طی سالهای اخیر رشد یافته اند و تقریبأ از نظر زیست محیطی بسیار ایده آل به نظر می رسند: زیرا که محیط زیستی نیمه روستایی و کوچک مقیاس با اقتصاد و شرایط اجتماعی روبه رشد و ترقی، باخدمات کافی برای تحقق درجه بالایی از خوداتکایی و خودگردانی را ایجاد می کنند. درآینده ای نه چندان دور، شهرهای کوچک نیز از جوانب زیست محیطی، تحت فشارهای مختلفی قرار خواهد گرفت مگر در صورتیکه، برنامه تمرکز زدایی و پخش نیرو و امکانات از شهرهای بزرگ به سوی سطوح پایین تر و این شهرها، به گونه قابل توجهی صورت گیرد(ر.ش از رهنمایی و همکاران، 1388: 24). یکی از نتایج رشد سریع بعضی شهرهای کوچک، پدید آمدن معضلات ترافیکی وحمل ونقل می باشد؛ به این ترتیب، تقویت سیستم حمل و نقل عمومی شهر و در پاره ای موارد، افزایش کلی در اندازه و وسعت شهر، به بهبود و پیشرفت تردد وحمل نقل عمومی آن کمک خواهد نمود. بسیاری از این شهرها، دارای مراکز و بناهای تاریخی اند تا جایی که بایستی معیار و ضوابط دستیابی به اهداف پایداری جهت حفظ و حراست آنها فراهم باشد. شکی نیست که بسیاری از سنجه های پایداری، نظیر؛ پیاده روسازی، تنظیم موتور اتومبیل ها، انتقال منابع آلوده ساز به بیرون و تجدید حیات منابع کمیاب، قویأ حفظ وحراست از بناها واماکن تاریخی را مساعد می نماید. بدین ترتیب با تقویت ساختار درونی شهرهای کوچک و ایجاد زمینه های جاذبه در این شهرها می توان، جمعیت را به سمت این گروه از شهرها کشانیده و به نوعی، پایداری را در این شهرها تقویت نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد