سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شبکه شهری استان مازندران

مروری بر تحولات جمعیتی استان مازندران از سال های 1335 تا 1390 نشان می دهد که تعداد نقاط شهری استان از 19 شهر در سال 1335 به 53 شهر در سال 1390 رسیده می باشد. شهرهای بزرگ و پرجمعیت این استان شامل شهرهای ساری، بابل، آمل و قائمشهر هستند که بیشتر از 100 هزار نفر جمعیت دارند. اندازه افزایش شهرنشینی در این استان در شش دوره “1345-1335″ ،” 1355-1345 ” ، “1365-1355” ، “1375-1365″ ،” 1385-1375″  و “1390-1385” بترتیب 1/8% ، 9/7% ، 1/7% ، 7/6% ، 1/7% و 8/1% درصد می باشد. مطالعه طریقه تغییرات اندازه شهرنشینی در این استان نشان می دهد که از سال 1335 تا سال 1375 اندازه افزایش جمعیت شهرنشین استان رو به کاهش بود، اما از سال 1375 تا 1385 طریقه افزایشی دوباره شروع شده بود، اما در پنجساله اخیر از سال 1385 تا 1390 اندازه افزایش جمعیت شهرنشین استان به کمترین اندازه خود در نیم قرن اخیر رسیده می باشد. جدول 4-11 ، تحولات رشد شهرنشینی در استان مازندران را به صورت کامل نشان می دهد

همانگونه که جدول بالا نشان می دهد، شمار شهرهای استان مازندران طریقه افزایشی دارد، شهرهای این استان از 33 شهر در سال 1365، به 36 شهر در سال 1375 و 51 شهر در سال 1385 رسیده می باشد(شاه حسینی ،رهنمایی، 1389، 166). علاوه بر تعداد، بر جمعیت شهرنشین این استان نیز افزوده شده می باشد. جمعیت شهری استان مازندران از 893023 نفر در سال 1365 به 1265554 نفر در سال 1375 و 1554143 نفر در سال 1385 رسیده می باشد. این افزایش متأثر از شرایط محیطی و شاخص های اجتماعی و اقتصادی یعنی امکانات اجتماعی و اقتصادی مانند  ساختار راهها، خطوط انتقال انرژی، توزیع کارگاههای صنعتی و معادن، سطح فعالیت کشاورزی و از این قبیل می باشد. حاصل این فرایند شکل گیری نوعی شبکه شهری ویژه در استان می باشد. نظام شبکه شهری در شرق استان مازندران اکثرا ” بشکل قطاعی و در سایر قسمت ها به شکل خطی می باشد. نظام شبکه شهری در این استان به پیروی از شبکه راههاست که چگونگی آن نیز به عوامل طبیعی و انسانی بستگی دارد. در استان مازندران در سال 1385 طول خطوط راههای زمینی اعم از راه اصلی، راه فرعی آسفالته و راه فرعی شنی برابر 2301.5 کیلومتر می باشد(شاه حسینی ،رهنمایی، 1389، 167).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه