شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شهرهای گروه پنجم( 50,000 تا 100,000 نفر)

سه شهر از شهرهای استان مازندران در گروه پنجم جای گرفته اند. پرجمعیت ترین شهر این گروه بهشهر با جمعیتی برابر 89251 نفر و کم جمعیت ترین آن بابلسر با جمعیتی معادل 50477 نفر می باشد. متوسط جمعیت شهرهای گروه پنجم 63469 نفر می باشد و این گروه با جمعیتی معادل 190408 نفر 3/11 درصد از جمعیت شهرنشین استان را در خود جای داده می باشد. جدول(4-9)

از لحاظ توزیع فضایی شهرهای مذکور بیشتر در نواحی جلگه ای و ساحلی قرار دارند. هر سه شهر فوق الذکر (بهشهر، نکا و بابلسر) در نیمه شمال و شمال شرقی استان واقع شده اند و نیمه جنوبی خالی از شهرهای گروه پنجم می باشد. نقشه شماره(4-8)

  • شهرهای گروه ششم( 100,000 تا 250,000 نفر)

شهرهای بابل، آمل و قائمشهر در گروه ششم جمعیتی استان قرار دارند که به ترتیب رتبه اول تا سوم گروه را به خود اختصاص داده اند. متوسط جمعیت شهرهای گروه ششم 211810 نفر می باشد .این شهرها با جمعیتی معادل 635432  نفر 7/37 درصد از جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده اند. جدول(4-10). از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، 3 شهر فوق الذکر در مرکز استان و متمایل به شمال استقرار یافته اند. نقشه شماره(4-9)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد